Her arbejder vi 

Her kan du se, hvor vi arbej­der lige nu og fin­de info om nuvæ­ren­de og kom­men­de pro­jek­ter i din by.

Driftsinfo og pro­jek­ter > Nuværende og plan­lag­te projekter

Nuværende og planlagte projekter

På kor­tet her­un­der fin­der du de stør­re pro­jek­ter, vi enten er i gang med eller har planlagt.

Du kan bru­ge iko­ner­ne her­un­der til at sor­te­re i projekterne.

 

Anlægsprojekter

Er renove­ring og udskift­ning af eksi­ste­ren­de drikke- og spildevandsledninger.

 

 

Byggemodning

Er helt nye anlæg, hvor der ikke tid­li­ge­re har været for­sy­ning af drik­ke­vand og spildevandskloakeret.

Planlagte pro­jek­ter

Er områ­der, der efter pla­nen bli­ver til et anlægsprojekt.

Her arbejder vi i din by

Få en over­sigt over hvad vi arbej­der med i din by