Problemer med kloakken

Hvad gør du, hvis klo­ak­ken driller?

Privat > Værd at vide > Problemer med kloakken

Oftest stillede spørgsmål

Tjek først siden med drifts­for­styr­rel­ser for at se, om vi alle­re­de har regi­stre­ret forstyrrelsen.

Hvis for­styr­rel­sen ikke er regi­stre­ret, skal du anmel­de den på det­te link.

Du er også vel­kom­men kan rin­ge på vores hoved­num­mer 9999 2299. Telefonen er beman­det hele døgnet.

Har du kon­sta­te­ret et vand­spild eller har mistan­ke om det, skal du kon­tak­te os på info@herningvand.dk eller på tele­fon 99 99 22 99 og taste 2 for øvri­ge oplys­nin­ger. Vær opmærk­som på, at du ikke kan få refu­sion ved et løben­de toilet, en løben­de vand­ha­ne over en læn­ge­re peri­o­de og lig­nen­de. På vores hjem­mesi­de kan du læse om de nær­me­re betin­gel­ser for refusion.

Du kan tjek­ke, om du har et skjult brud ved at luk­ke for samt­li­ge haner i huset og sør­ge for, at ingen hus­hold­nings­ap­pa­ra­ter kører. Kører din vand­må­ler fort­sat rundt, om end kun stil­le, har du et skjult brud. Vær opmærk­som på, at du ikke kan få refu­sion ved løben­de toilet, en løben­de vand­ha­ne over en læn­ge­re peri­o­de og lignende.

Det er Herning Kommune, der står for ska­de­dyrs­be­kæm­pel­sen her i kom­mu­nen.
Herning Vand bekæm­per ude­luk­ken­de rot­ter i hoved­klo­ak­led­nin­ger­ne. Så hvis du har mistan­ke om rot­ter ved din ejen­dom, skal du mel­de det på Herning Kommunes hjem­mesi­de:
Genvej til Herning Kommunes hjem­mesi­de
Du kan læse mere om rot­ter i Artikel om rot­ter på Bolius.dk

Hvis en ren­de­stens­brønd i vej­kan­ten er stop­pet, og vej­en der­for er fyldt med vand, kan du anmel­de det til Drift og Service hos Herning Kommune.

Det er nem­lig Kommunen, der er ansvar­lig for at ren­de­stens­brøn­de­ne ikke er stop­pet og kan lede van­det væk fra vejen.

Du kan anmel­de en stop­pet ren­de­stens­brønd via Giv et praj (herning.dk) eller på tele­fon 9628 8380.

 

Vær opmærk­som på at på pri­va­te veje/områder er det grun­de­jer­for­e­nin­gen eller dig selv, der står for vedligeholdelsen.

Har du pro­ble­mer med et enkelt stop­pet afløb f.eks. et toilet, en hånd­vask eller et gulv­af­løb i dit hus, er det sand­syn­lig­vis din egen klo­ak, der er stoppet.

Her vil et klo­ak­ser­vi­ce­fir­ma eller en klo­ak­me­ster kun­ne hjæl­pe dig med at brin­ge din klo­ak i orden igen.

Har du pro­ble­mer med alle dine afløb i huset, kan der være en for­stop­pel­se i det offent­li­ge kloaksystem.

Hvis du har en skel­brønd, kan du tjek­ke, om det offent­li­ge klo­ak­sy­stem er stop­pet ved at kig­ge ned i brøn­den. Er brøn­den tør eller kun med meget lidt vand i bun­den, er for­stop­pel­sen dog sand­syn­lig­vis i din egen klo­ak. Her vil et klo­ak­ser­vi­ce­fir­ma eller en klo­ak­me­ster kun­ne hjæl­pe dig med at brin­ge din klo­ak i orden igen.

Står der spil­de­vand op i brøn­den, er der sand­syn­lig­vis en for­stop­pel­se i den offent­li­ge klo­ak. I det­te til­fæl­de vil vi kun­ne hjæl­pe dig. Du kan kon­tak­te os via info@herningvand.dk eller på tele­fon 9999 2299.

Du har selv ansva­ret for at sik­re din kæl­der mod ind­træng­ning af spilde- og regn­vand fra den offent­li­ge klo­ak. Dette har været gæl­den­de siden det før­ste Afløbsregulativ fra 1913.

Du kan få hjælp til at sik­re din kæl­der af en kloakmester.

Skulle ska­den være sket, anbe­fa­ler vi at tage kon­takt til dit forsikringsselskab.

Du kan læse mere mere om vand i kæl­de­ren her.