Før, under og efter skybrud

Hvordan skal du for­hol­de dig til skybrud?

Erhverv > Værd at vide > Skybrud

Skybrud er et meget kraf­tigt regn­vejr, hvor der fal­der 15 mil­li­me­ter regn inden for 30 minut­ter. Til sam­men­lig­ning skal der ved ”kraf­tig regn” fal­de over 24 mil­li­me­ter regn på maks seks timer eller kor­te­re tid. Et sky­brud bety­der alt­så væsent­ligt mere regn på kor­te­re tid, end ved kraf­tig regn.

Det er svært at for­ud­si­ge et sky­brud præ­cist. Varsles der sky­brud i dit områ­de, er det ofte kun en lil­le del af områ­det, som reelt ram­mes af skybruddet.

Skybruddet kan med­fø­re over­svøm­mel­ser og vand­ska­der i dit hus og kæl­der af fle­re årsager:

 • Tilstoppede tagren­der, ned­løb og brøn­de kan for­år­sa­ge vand­ska­der i dit hus. Opstår der et sky­brud, kan regn­van­det ikke pas­se­re kor­rekt, og det kan bety­de vand­ska­der og over­svøm­mel­ser på din grund eller inde i din bolig.
 • Kloakkerne kan bli­ve over­be­la­ste­de ved vold­som­me regn­skyl, så afløbsvan­det pres­ses op gen­nem gulv­af­lø­bet i din kælder.
 • Revner eller hul­ler i husets fun­da­men­tet kan for­år­sa­ge at sto­re mæng­der vand træn­ger ind i kælderen.
 • Utætte tag­brøn­de eller klo­ak­led­nin­ger kan med­fø­re vand­ska­der pga. et stort pres, som resul­te­rer i, at van­det pres­ses op fra toilet­tet eller gulvafløb.
 • Luk alle døre og vin­du­er og tjek at lister­ne slut­ter tæt til.
 • Rens dine tagrender
 • Rens riste og dræn ved huset
 • Rens ren­de­stens­ri­sten i vej­en. Sørg for at der er frit afløb til vandet.
 • Fjern dine ting fra kæl­de­ren, hvis du fryg­ter en oversvømmelse.
 • Undgå at regn­vand kan sive ind gen­nem væg­ge og gul­ve i kæl­de­ren – enten ved at tæt­ne, eller ved at læg­ge dræn ved huset.
 • Vælg fli­ser og belæg­ning uden­for som van­det kan træn­ge igennem.
 • Anlæg din have, så van­det ikke løber ind mod huset.
 • Få en klo­ak­me­ster til at mon­te­re højvand­sluk­ke eller pum­pe på dine gulv­af­løb i kæl­de­ren. Så bli­ver spil­de­van­det ikke pres­set retur gen­nem klo­ak­ken og ind i din kælder.
 • Få en klo­ak­me­ster til at luk­ke gulv­af­løb eller toilet­ter i kæl­de­ren, hvis du ikke har brug for dem.

Etablering af en vand­bar­ri­e­re for­an udsat­te døre, por­te og vin­du­er kan bidra­ge til sik­ring af huset når der er risi­ko for at højt­stå­en­de vand på ter­ræn kan løbe ind i huset eller ned i kælderen.

Folketinget har helt spe­ci­fikt udpe­get  ”Montering af tæt­slut­ten­de skod­der mv. på yder­dø­re og vin­du­er” som omfat­tet af BoligJobordning 2016/-17.

Det bety­der, at den enkel­te boli­ge­jer kan få fradrag på selvan­gi­vel­sen for udgif­ter til arbejds­løn i for­bin­del­se med mon­te­rin­gen af en vandbarriere.

Læs mere her: Klimatilpasning.dk

 • Se om du kan for­hin­dre van­det i at træn­ge ind med hånd­klæ­der og lignende.
 • Pas på dine elin­stal­la­tio­ner, især hvor van­det er trængt ind
 • Kontakt dit eget for­sik­rings­sel­skab så hur­tigt som muligt. Her kan du få hjælp til ska­de­ser­vi­ce og affugt­ning af kælder.
 • Vandet i kæl­de­ren kan inde­hol­de spil­de­vand og være sund­heds­ska­de­ligt. Sørg for at bru­ge hand­sker, gum­mi­støv­ler og luft godt ud.
 • Dokumenter ved at tage bil­le­der undervejs.

Som huse­jer er du selv ansvar­lig for at und­gå vand­ska­der i din kæl­der ved sky­brud, så det er din egen for­sik­ring, der skal dæk­ke ska­den. Herning Vand dæk­ker kun ska­der, hvis der har været fejl eller for­søm­mel­ser i vores system.

Hvis du mener det er til­fæl­det, skal du kon­tak­te både dit eget for­sik­rings­sel­skab og os, så vi sam­men kan få doku­men­ta­tion for, hvad der var skyld i oversvømmelsen.

Hvis der sker ska­der på din bolig i for­bin­del­se med sky­brud er det enten din hus­for­sik­ring eller din ind­bo­for­sik­ring, du skal have fat i. Din hus­for­sik­ring kan dæk­ke udbed­rin­gen af ska­der på byg­nin­gen, mens ind­bo­for­sik­rin­gen kan dæk­ke ind­bo­ets skader.

Der er for­skel på, hvor­dan og hvor­når for­skel­li­ge for­sik­rings­sel­ska­ber dæk­ker. Husk der­for altid at sæt­te dig godt ind i betin­gel­ser­ne, når du væl­ger for­sik­rin­ger. Om dit for­sik­rings­sel­skab bru­ger en anden defi­ni­tion af sky­brud end DMI’s defi­ni­tion vil typisk frem­gå af deres betingelser.

Hvis din hus­for­sik­ring skal dæk­ke evt. ska­der, skal dis­se typisk være opstå­et som føl­ge af et sky­brud, der har været så kraf­tigt, at de util­stop­pe­de og ved­li­ge­hold­te afløbs­sy­ste­mer ikke kan afle­de regnvandet.

Mange for­sik­rings­sel­ska­ber til­by­der des­u­den, at dæk­ke udgif­ter­ne til at få pum­pet van­det væk, så der ikke opstår yder­li­ge­re skader.

Til gen­gæld dæk­ker man­ge hus­for­sik­rin­ger ikke ska­der, hvor regn­van­det siver ind fra rev­ner, hul­ler eller ska­der i boli­gens sok­kel eller yder­mur – dem hæf­ter du ofte selv for.

Sker der ska­der på dine ejen­de­le, er det der­i­mod ind­bo­for­sik­rin­gen, du skal have fat på. Indboforsikringen kræ­ver som regel ikke en bestemt ned­børs­mæng­de for at erstat­te dine ejen­de­le, som er øde­lagt i for­bin­del­se med ind­træn­gen­de regnvand.

Alt tyder på, at vi gene­relt skal væn­ne os til, at kli­ma­et i frem­ti­den vil byde på mere ekstremt vejr i form af storme og sky­brud. Eksperter for­ud­si­ger kli­ma­for­an­drin­ger­ne bety­der, at ekstre­me regn­skyl både vil fore­kom­me ofte­re og voldsommere.

Det bli­ver der­for sta­digt vig­ti­ge­re for boli­ge­je­re at pas­se godt på huset og sør­ge for at ved­li­ge­hol­de det. Ligesom det bli­ver mere og mere rele­vant for bolig­kø­be­re at under­sø­ge, om boli­gen er pla­ce­ret, så den er sær­ligt udsat ved skybrud.

Vi kan ikke for­ud­se, hvor et even­tu­elt sky­brud vil ram­me, lige­som vi hel­ler ikke kan være sik­re på hvil­ke hustan­de, der kom­mer i pro­ble­mer med hen­syn til even­tu­el­le oversvømmelser.

Det er dog muligt at vur­de­re en even­tu­el risi­ko for over­svøm­mel­se via det­te kort. Her kan du zoo­me ind på net­op din adres­se og ved at stil­le på sli­de­ren »Nedbør i mm« i høj­re side, kan du få et bud på, om dit hus kan få pro­ble­mer med vand ved en given mæng­de regn (Herning Vand kan ikke stil­les til ansvar for dis­se oplsyninger).