Spørgsmål til separering

Hvordan skal du for­hol­de dig, hvis din klo­ak skal separeres

Erhverv > Værd at vide > Spørgsmål til separering

Kravet om sepa­rat­klo­a­ke­ring bli­ver fast­sat ved ved­ta­gel­se af en spil­de­vand­s­plan eller et til­læg til spil­de­vand­s­pla­nen, som hånd­te­res af Herning Kommune. Du kan i Herning Kommunes spil­de­vand­s­plan se, hvor der skal sepa­rat­klo­a­ke­res. Du kan se Herning Kommunes spil­de­vand­s­plan på vores digi­ta­le kort.

Åben det digi­ta­le kort på: wgk.herningvand.dk. Under menu­en ”lag” øverst til ven­stre i side­me­nu­en, tæn­der du for tema­et ”spil­de­vand­s­plan”. Se even­tu­elt vej­led­ning til det digi­ta­le kort.

Hvis der er ved­ta­get en spil­de­vand­s­plan, og arbej­det er nært fore­stå­en­de, vil du oftest kun­ne se det her på vores hjem­mesi­de via web­graf­kor­tet wgk.herningvand.dk

Under menu­en ”lag” øverst til ven­stre i side­me­nu­en, skal du tæn­de for tema­et ”info­kort”. Stregerne med far­ver på info­kor­tet indi­ke­rer, om Herning Vand har pla­ner i de enkel­te områ­der, og bag­grunds­far­ven indi­ke­rer om, du bor i et områ­de, som skal separatkloakeres.

Det er altid en for­del, hvis din bolig er sepa­rat­klo­a­ke­ret, når du skal sæl­ge den. Det er også vig­tigt, at under­sø­ge om den bolig du over­ve­jer at købe, er sepa­rat­klo­a­ke­ret eller skal separatkloakeres.

Kontakt Herning Kommune.

Ja, det må du ger­ne. Du skal sik­re dig, at din auto­ri­se­re­de klo­ak­me­ster ind­sen­der en teg­ning til Herning Kommune. Husk det er en for­del, hvis du selv får en kopi af teg­nin­gen. Når vi sepa­rat­klo­a­ke­rer i vej­en og etab­le­rer stik ved din ejen­dom, så vil vores entre­pre­nør til­slut­te din regn­vands­led­ning og din spil­de­vands­led­ning til de nye stik, men kun hvis de to led­nin­ger er ført helt frem til skel. 

Vi kan give til­skud til etab­le­ring af nedsiv­ning af regn­vand, hvis ejen­dom­men selv hånd­te­rer regn­vand på egen grund. Hold øje med fri­sten for til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­drag på vores hjem­mesi­de under din by, da fri­sten udlø­ber, når vi dimen­sio­ner vores nye klo­ak­ker i et område. 

Se i øvrigt herningvand.dk/nedsivning eller søg på ”nedsiv­ning” i søge­fel­tet på vores hjemmeside.

Hvis du bor i et områ­de, der er fæl­les­klo­a­ke­ret, så har du ret til at afle­de spil­de­vand og tag­vand fra din ejen­dom til fæl­les­led­nin­gen. Herning Kommune kan påby­de dig at ændre klo­a­ke­rin­gen til ”sepa­rat”. Det sker ved at med­dele dig et påbud. Herning Kommune kan ikke give dig et påbud, før du har haft mulig­hed for at kom­me med bemærk­nin­ger til det­te. Derfor sen­der Herning Kommune et var­sel om påbud, hvor der typisk er en frist på ca. 4 uger til at kom­me med bemærkninger.

Typiske bemærk­nin­ger kun­ne være, at ejen­dom­men alle­re­de er sepa­rat­klo­a­ke­ret, eller at man ikke har råd til at få den sepa­re­ret (se neden­for). Når Herning Kommune har behand­let dine bemærk­nin­ger, så vil det ”rig­ti­ge” påbud bli­ve sendt til dig.

Er du i tvivl om din ejen­dom alle­re­de er sepa­re­ret, så kan du gå ind på byggesager.herning.dk/, som er Herning Kommunes byg­ge­sags­ar­kiv. Her kan du fin­de teg­nin­ger for din ejen­dom og måske lig­ger der en klo­ak­teg­ning. Det er ikke alle ejen­dom­me, der fin­des klo­ak­teg­nin­ger for. Du kan even­tu­elt efter­føl­gen­de tage kon­takt til en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, som kan under­sø­ge, om din ejen­dom er kor­rekt sepa­re­ret og til­slut­tet. Har du spørgs­mål til byg­ge­sags­ar­ki­vet, så kon­takt Herning Kommune.

Hvis du har mod­ta­get et var­sel om påbud om sepa­re­ring fra Herning Kommune og din ejen­dom alle­re­de er sepa­rat­klo­a­ke­ret, skyl­des det højst sand­syn­ligt at Herning Kommune ikke har oplys­nin­ger om, at din ejen­dom er sepa­rat­klo­a­ke­ret. Det er dit ansvar, som huse­jer, at ind­sen­de doku­men­ta­tion for det eller at få din klo­ak­me­ster til det. 

Har du doku­men­ta­tion for at din ejen­dom er sepa­re­ret i form af en klo­ak­teg­ning og en fær­dig­mel­ding, skal du sen­de det til Herning Kommune. Hvis du ikke har doku­men­ta­tio­nen, så tag kon­takt til den klo­ak­me­ster, som lave­de din sepa­rat­klo­a­ke­ring og bed om teg­nin­gen og fær­dig­mel­din­gen fra den­gang. Hvis det ikke er muligt at frem­skaf­fe doku­men­ta­tion, så kon­takt Herning Kommune.

Hvis alt dit tag­vand ledes til faski­ner, ud på jor­den, til regn­be­de eller ejen­dom­men har strå­tag, skal du ind­sen­de doku­men­ta­tion for det til Herning Kommune. Har du ikke doku­men­ta­tio­nen, kan du tage kon­takt til den klo­ak­me­ster som even­tu­elt har lavet det. Er det ikke muligt, så kon­takt Herning Kommune.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at sepa­rat­klo­a­ke­re din ejen­dom, og der­med ikke kan nå det inden dato­en, som er angi­vet i var­sel om påbud, skal du kon­tak­te Herning Kommune.

Du skal være opmærk­som på, at udgif­ter­ne til sepa­re­ring af klo­ak kan vari­e­re meget fra ejen­dom til ejen­dom. Du skal du der­for få en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster til at lave et skrift­ligt prisover­slag på sepa­re­rin­gen. Du skal der­ef­ter tage kon­takt til Herning Kommune.

Herning Kommune vil her­ef­ter vur­de­re ud fra prisover­slag og andre oplys­nin­ger, om der er grund­lag for at ryk­ke fri­sten. Det kan evt. være nød­ven­digt at ind­sen­de oplys­nin­ger om ejen­dom­mens indkomstforhold.

Du mod­ta­ger et påbud, for­di det er Herning Kommunes måde at påby­de dig at sepa­re­re din ejen­dom. Forinden har du mod­ta­get et ”var­sel om påbud” og påbud­det er så det ”rig­ti­ge” påbud. Påbuddet angi­ver, hvor­når din ejen­dom skal være sepa­rat­klo­a­ke­ret og at du er lov­mæs­sigt for­plig­tet til dette.

Et påbud er en frist for, hvor­når du skal have sepa­re­ret på din grund. Herning Vand er ikke ansvar­lig for det udsend­te påbud.

For spørgs­mål ved­rø­ren­de påbud­det kon­takt Herning Kommune

Ja. Det er en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, der skal udfø­re sepa­rat­klo­a­ke­rin­gen på din ejen­dom. Hvis der skul­le opstå pro­ble­mer mht. klo­a­ke­rin­gen, er det klo­ak­meste­ren og ikke dig, der står med ansva­ret. Hvis du ønsker at nedsi­ve tagvan­det fra huset, så må du ger­ne selv etab­le­re led­nin­ger­ne og faski­ner­ne, MEN det skal være en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, der fore­ta­ger afpro­p­nin­gen til klo­ak­ken. Vær i øvrigt opmærk­som på, at det kræ­ver til­la­del­se fra Herning Kommune at nedsi­ve regnvandet. 

Det er en god ide at for­tæl­le klo­ak­meste­ren, hvor­når fri­sten for sepa­re­rin­gen er. Det ved klo­ak­meste­ren ikke nød­ven­dig­vis, da det er dig, der har mod­ta­get brevet.

Du skal sør­ge for at teg­nin­ger og doku­men­ta­tion for sepa­re­rin­gen bli­ver sendt til Herning Kommune inden fri­stens udløb. Det kan sen­des til mailadres­sen separering@herning.dk. Der skal ved­hæf­tes en klo­ak­plan med klo­ak­meste­rens stem­pel på, som tyde­ligt viser, hvor dit regn­vand og spil­de­vand føres hen.

Du kan også bede klo­ak­meste­ren om at ind­sen­de doku­men­ta­tio­nen, men det er dig som huse­jer, der i sid­ste ende er ansvar­lig for at det bli­ver ind­sendt. Separeringen er ikke ende­lig før Herning Kommune har god­kendt separeringen. 

Beder du klo­ak­meste­ren om at ind­sen­de doku­men­ta­tio­nen, er det en god ide, at du selv får en kopi af kloakplanen.

På en god klo­ak­teg­ning ses alle byg­nin­ger, nord­pil, klo­ak­led­nin­ger, dimen­sio­ner, afpro­p­nin­ger, sand­fang, brøn­de og faski­ner, og det er nemt at se, hvil­ke led­nin­ger der er til regn­vand, og hvil­ke der er til spil­de­vand. Og bru­ger man for­skel­li­ge tegn for dis­se, er det en god ide at lave en boks, der for­kla­rer hvad teg­ne­ne bety­der. Det er også en god ide at teg­ne de offent­li­ge klo­akstik ind.

Hvad skal jeg gøre, hvis min ejen­dom alle­re­de er separatkloakeret?

Kontakt i før­ste omgang din klo­ak­me­ster for at høre om der er sendt fær­dig­mel­ding ind. Tag der­ef­ter kon­takt med Herning Kommune.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har glemt alt om, at jeg skul­le separatkloakere?

Kontakt Herning Kommune.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at sepa­rat­klo­a­ke­re din ejen­dom, og der­med ikke kan få det lavet, skal du kon­tak­te Herning Kommune.

Du skal være opmærk­som på, at udgif­ter­ne til sepa­re­ring af klo­ak kan vari­e­re meget fra ejen­dom til ejen­dom. Du skal du der­for få en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster til at lave et skrift­ligt prisover­slag på sepa­re­rin­gen. Du skal der­ef­ter tage kon­takt til Herning Kommune. Herefter vil Herning Kommune vur­de­re ud fra prisover­slag og andre oplys­nin­ger, om der er grund­lag for at ryk­ke fri­sten. Det kan evt. være nød­ven­digt at ind­sen­de oplys­nin­ger om ejen­dom­mens indkomstforhold.

Du kan ikke få dis­pen­sa­tion fra et påbud om separatkloakering.

Herning Kommunes spil­de­vand­s­plan angi­ver hvor­dan regn­vand skal hånd­te­res på ejendommen.

Åben web­graf­kor­tet på: wgk.herningvand.dk. Under menu­en ”lag” øverst til ven­stre i side­me­nu­en, kan du tæn­de for tema­et ”spil­de­vand­s­plan”. Se vej­led­ning til webgrafkort.

Vær opmærk­som på at der er områ­der, hvor regn­vand skal nedsi­ves. Modsat er der områ­der, som er udlagt til sepa­rat­klo­ak med afled­ning af regn- og spil­de­vand til hoved­klo­ak­ken, men hvor der godt kan nedsi­ves regn­vand. Husk at søge til­la­del­se til nedsiv­ning ved Herning Kommune.

Alt regn­vand kan ledes til faski­ner. Det væl­ges oftest der, hvor der er gode nedsiv­nings­for­hold. Der er dog en ræk­ke reg­ler, der skal over­hol­des, hvis man væl­ger at etab­le­re faski­ner eller andre for­mer for nedsiv­ning. Se nedsiv­ning af regnvand.

Alt regn­vand kan ledes ud i den offent­li­ge regn­vands­led­ning. Det væl­ges fx i situ­a­tio­ner, hvor der er dår­li­ge nedsiv­nings­for­hold eller der ikke er plads på grun­den til at lave nedsivning.

For udven­di­ge afløb med lil­le vand­af­led­ning såsom lyskas­ser og kæl­der­skak­te kan du søge om til­la­del­se til fort­sat til­slut­ning til spil­de­vands­led­nin­gen. En til­la­del­se vil som udgangs­punkt stil­le krav om, at der er etab­le­ret opkant hele vej­en rundt om kælderskakt/lyskasse, såle­des at der ikke kan strøm­me over­fla­de­vand ind fra de omgi­ven­de arealer.

En ansøg­ning om til­la­del­se for min­dre udven­di­ge afløb skal ledsa­ges af:

  • Et skrift­ligt prisover­slag fra en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster på omkost­nin­ger­ne til sepa­rat­klo­a­ke­ring (eksem­pel­vis en trappeskakt)
  • Nødvendige tek­ni­ske oplys­nin­ger (eksem­pel­vis befæ­stet are­al, som afvan­der til trappeskakt)
  • Anden doku­men­ta­tion (eksem­pel­vis bil­led­do­ku­men­ta­tion, klo­ak­teg­nin­ger osv.)

Ansøgning om dis­pen­sa­tion udfyl­des onli­ne på Herning Kommunes web­s­i­te(direk­te link).

Herning Kommune ind­dra­ger Herning Vand inter­nt i tilladelsen.

Det er sam­me pro­ce­du­re som ved pri­va­te.
Dog skal du søge ny til­la­del­se ved Herning Kommune, hvis der f.eks. ændres på afløbs­for­hol­de­ne ift. nuvæ­ren­de tilladelser.