Nedsivning på egen grund

Nogle ste­der kan regn- og over­fla­de­van­det helt eller del­vist nedsi­ves på egen grund

Erhverv > Værd at vide > Nedsivning på egen grund

Nedsivning på egen grund

Du kan se på lokal­pla­ner og spil­de­vand­s­pla­nen, hvil­ke reg­ler, der gæl­der i dit område.

Du kan fin­de fle­re oplys­nin­ger om nedsiv­ning af regn­vand på pri­vat grund på Herning Kommunes hjem­mesi­de.

Hvis du nedsiver dit regnvand, kan du få dele af dit tilslutningsbidrag betalt tilbage.

Fællesskabet kan, under vis­se betin­gel­ser, spa­re pen­ge på, at du nedsi­ver alt regn­vand på din grund.

Hvis du opfyl­der betin­gel­ser­ne, og etab­le­rer nedsiv­ning af alt dit regn­vand, kan du få dele af dit til­slut­nings­bi­drag betalt til­ba­ge. Det bety­der, at dit regn­vands­sy­stem ikke læn­ge­re er en del af Herning Vands kloaknet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Får du til­la­del­se til at nedsi­ve alt regn­vand på din ejen­dom og får til­ba­ge­be­talt noget af til­slut­nings­bi­dra­get, kan du ikke umid­del­bart for­ven­te igen at bli­ve til­koblet Herning Vands klo­ak­net. Læs mere under “Kan jeg ombe­stem­me mig?” i fanen i bunden.

Det bæren­de prin­cip i for­hold til at give dig som grun­de­jer én del af dit til­slut­nings­bi­drag til­ba­ge mod at du nedsi­ver alt dit regn­vand på egen grund, er følgende:

Hvis Herning Vand giver en kun­de (dig) et beløb til at nedsi­ve alt dit regn­vand på din egen grund, i form af til­ba­ge­be­ta­ling af en del af dit til­slut­nings­bi­drag, skal det­te mod­sva­res af en til­sva­ren­de bespa­rel­se for Herning Vands øvri­ge kun­der som gruppe.

Med andre ord kan du ikke få pen­ge til­ba­ge (til­ba­ge­be­ta­ling af en del af til­slut­nings­bi­dra­get) på bekost­ning af øvri­ge kun­der, som er til­slut­tet Herning Vands klo­ak­net eller med andre ord på bekost­ning af Herning Vand.

Vær meget opmærk­som på, at hvis du får til­la­del­se til at nedsi­ve alt regn­vand på din ejen­dom og får til­ba­ge­be­talt noget af til­slut­nings­bi­dra­get, kan du ikke umid­del­bart for­ven­te igen at kun­ne aflede/tilkoble regn­vand fra din ejen­dom til Herning Vands kloaknet.

Du er omfat­tet af ord­nin­gen, hvis din ejen­dom lig­ger i et områ­de, hvor det er beslut­tet, at klo­ak­ken skal renove­res og hvis du kan opnå til­la­del­se hos Herning Kommune til at nedsi­ve dit regnvand.

Områder, som er omfat­tet
Du er omfat­tet af ord­nin­gen, hvis din ejen­dom lig­ger i et områ­de, hvor klo­ak­ken i områ­det skal sepa­re­res eller hvor klo­ak­ken som hel­hed skal renove­res. Ønsker du at vide om din ejen­dom lig­ger i sådan et områ­de, kan du sen­de en mail til lfs@herningvand.dk

Ordningen gæl­der kun, hvis du hånd­te­rer alt dit eget regn­vand på din egen grund. Hvis du kun nedsi­ver noget af regn­van­det på din ejen­dom, kan du ikke ansø­ge om til­ba­ge­be­ta­ling af noget af til­slut­nings­bi­dra­get. Princippet om at fæl­leska­bet skal opnå en bespa­rel­se er nem­lig ikke opfyldt i en sådan situ­a­tion, da Herning Vand bl.a. fort­sat skal føre et regn­vands­stik ind på grunden.

Du skal have til­la­del­se til nedsiv­ning
For at du kan være omfat­tet af ord­nin­gen skal du kun­ne nedsi­ve alt dit regn­vand på egen grund. Det kræ­ver en til­la­del­se, som du skal søge om hos Herning Kommune. Først når du har fået en til­la­del­se, kan du ansø­ge Herning Vand om til­ba­ge­be­ta­ling af dele af til­slut­nings­bi­dra­get. Du kan altid få en for­håndstil­ken­de­gi­vel­se hos Herning Vand om hvor­vidt du kan få en del af dit til­slut­nings­bi­drag tilbage.

Hvem har benyt­tet sig af ord­nin­gen?
vores digi­ta­le kort kan du se hvil­ke ejen­dom­me der er udt­rå­dt af klo­ak­for­sy­nin­gen med hen­syn til regn­vand. Tænd for laget ”Spildevandsplan” til ven­stre på skær­men. De pågæl­den­de ejen­dom­me er mar­ke­ret med et lil­le lil­la hus.

Du er ikke omfat­tet af ord­nin­gen, hvis du til­hø­rer en af føl­gen­de grupper:

 • Ejendomme, der alle­re­de har sepa­re­ret og ejen­dom­me belig­gen­de i sepa­rat­klo­a­ke­re­de områ­der, som alle­re­de er renoveret.

I tvivls­til­fæl­de er det Herning Vand der afgør, om der kan udbe­ta­les et beløb til nedsivning.

Inden du væl­ger at nedsi­ve regn­van­det på din egen grund og få noget af dit til­slut­nings­bi­drag til­ba­ge, bør du gøre dig nog­le overvejelser.

Du kan nem­lig ikke umid­del­bart for­ven­te igen at bli­ve til­koblet Herning Vands klo­ak­net. Det skyl­des, at stør­rel­sen på klo­ak­led­nin­ger­ne og andre dele af afløbs­sy­ste­met, til­pas­ses den mæng­de regn­vand (og ejen­dom­me) som ledes til klo­ak­ken. Kloakledningerne for­ven­tes at lig­ge i jor­den i 75 år, så når de først er lagt, bli­ver de ikke fore­lø­bigt lagt om igen og der kan der­for ikke sene­re ledes mere vand til kloakken.

Vælger du til gen­gæld at nedsi­ve alt eller noget af dit regn­vand på din ejen­dom, men væl­ger ikke at få en del af dit til­slut­nings­bi­drag til­ba­ge, kan du til hver en tid fort­sat væl­ge at kob­le dit regn­vand på Herning Vands system.

De tek­ni­ske aspek­ter
Der er en ræk­ke for­de­le ved nedsiv­ning af regn­vand idet, regn­van­det kan anven­des på over­fla­den lokalt til f.eks. rekre­a­ti­ve for­mål såsom bas­si­ner, dam­me og/eller anven­des til f.eks. have­van­ding. Vand på over­fla­den kan give en god luft­kva­li­tet, med­vir­ke til at sæn­ke tem­pe­ra­tu­ren om som­me­ren og give gro­bund for andet dyre- og planteliv.

Er jor­den san­det eller gru­set og er der langt til grund­van­det er der typisk gode mulig­he­der for lokal nedsiv­ning, men du skal være opmærk­som på, at det for­ven­tes at grund­van­det i frem­ti­den vil sti­ge og det er der­for ikke sik­kert, at der, på de ste­der, hvor der i dag kan nedsi­ves, også kan nedsi­ves om 50 eller 100 år.

Spørg altid en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster til råds:

 • inden du tager en beslut­ning om lokal afled­ning af regnvand
 • ​når du plan­læg­ger og udfø­rer den kon­kre­te løs­ning uan­set om det er til alt eller dele af regnvandet

Læs mere om nedsiv­ning her.

Det beløb vi giver dig til lokal afled­ning på din egen grund kan du se her. Hvis du er en del af en stør­re sam­men­hæn­gen­de grup­pe, f.eks. en gade, der nedsi­ver alt regn­vand, kan du få et stør­re beløb retur, end hvis du gør det ale­ne. Vores bespa­rel­se kan nem­lig bli­ve stør­re, når I er fle­re der går sam­men. Vi vur­de­rer, om du i den giv­ne situ­a­tion er en del af en gruppe.

Tallene gæl­der kun for almin­de­lig bebo­el­se (par­cel­hus).

Har du en anden ejen­doms­ty­pe som f.eks. erhverv fast­læg­ger vi belø­bet ud fra en indi­vi­du­el vur­de­ring base­ret på grund­la­get for ordningen.

Enkelte kunder Forudsætninger Beløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regn­vand på egen grund At den spa­re­de regn­vands­mæng­de kan ind­gå i Herning Vands dimensioneringsgrundlag 5.750,- inkl. moms

 

Grupper af kunder Forudsætninger Beløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regn­vand på alle grunde Alle på sam­me vej/område skal nedsi­ve alt regnvand 8.250,- inkl. moms

 

Grupper af kunder Forudsætninger Beløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regn­vand på alle grun­de incl. vejvand Alle på sam­me vej/område skal nedsi­ve alt regn­vand inkl. vejvand, såle­des at Herning Vand ikke skal anlæg­ge led­ning i vej­en eller anlæg­ge et bassin 17.000,- inkl. moms

Rent admi­ni­stra­tiv skal du føl­ge den­ne procedure:

 1. Ønsker du at afle­de dit regn­vand helt eller del­vis ansø­ges Herning Kommune her­om.
  Ansøg her (login med NemID).

Ansøgningen behand­les indi­vi­du­elt for hver enkel ejen­dom og der er en ræk­ke for­hold med hen­syn til blandt andet jord­bunds­for­hold, grund­vands­stand, afstand til bor­in­ger m.v., der skal være opfyldt for at en til­la­del­se til nedsiv­ning kan meddeles.

 1. Ønsker du at udtræ­de af klo­ak­for­sy­nin­gen med hen­syn til regn­vand og få en del af dit til­slut­nings­bi­drag til­ba­ge, skal du under­sø­ge om din ejen­dom er omfat­tet af ord­nin­gen og om tids­fri­sten for ansøg­ning er over­skre­det. Det gør du ved at sen­de en mail til pro­jekt­le­der Lone Fjord Simonsen: lfs@herningvand.dk eller rin­ge til Herning Vand. Du kan altid få en for­håndstil­ken­de­gi­vel­se fra os på, om du kan få en del af dit til­slut­nings­bi­drag tilbage.
 1. Herning Kommune god­ken­der din ansøg­ning om til­la­del­se til nedsiv­ning, hvis for­ud­sæt­nin­ger­ne er til ste­de. Herning Kommune sen­der god­ken­del­sen til Herning Vand.
 1. Du under­sø­ger, even­tu­el sam­men med en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, om lokal afled­ning / nedsiv­ning også er prak­tisk muligt (f.eks. jord­bunds­for­hold og afstands­for­hold). Det bør du gøre inden du ansø­ger.
  Vær opmærk­som på at klo­a­k­ar­bej­de i form af afpro­p­ning og ned­læg­ning af regn­vands­led­ning skal udfø­res af auto­ri­ste­ret kloakmester.
 1. Du får sam­men med en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster anlæg­get udført i prak­sis og den auto­ri­se­re­de klo­ak­me­ster udar­bej­der doku­men­ta­tio­nen (”såle­des udført”) *)
 1. Du sen­der her­ef­ter ”såle­des udført” doku­men­ta­tion fra den auto­ri­se­re­de klo­ak­me­ster til Herning Kommune. Herning Kommune god­ken­der dokumentationen.
 1. Ved ansøg­ning om til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­drag, kon­trol­le­rer Herning Vand, i Herning Kommunes Byggesagsarkiv, om ejen­dom­men er beret­ti­get til af få til­ba­ge­be­talt tilslutningsbidrag.
 1. Du ansø­ger Herning Vand om til­ba­ge­be­ta­ling af en del af dit til­slut­nings­bi­drag – fri­sten kan oply­ses af Herning Vand. Du fin­der ansøg­nin­gen her. 
  Udfyld ansøg­nin­gen og send den her­ef­ter til Herning Vand pr. brev eller mail til lfs@herningvand.dk
 1. Vi udbe­ta­ler dig en del af dit tilslutningsbidrag
 1. Vi regi­stre­rer, at udbe­ta­lin­gen har fun­det sted.

*): Kloakarbejde i form af afpro­p­ning og ned­læg­ning af regn­vands­led­ning skal udfø­res af auto­ri­ste­ret klo­ak­me­ster. Etablering af nedsiv­nings­an­læg (en faski­ne) kan udfø­res af grun­de­je­ren, men skal anmel­des til kommunen.

Der er en tids­frist for ansøg­ning om at få til­ba­ge­be­talt noget af til­slut­nings­bi­dra­get. Du kan få fri­sten oplyst af Herning Vand. Send en mail til lfs@herningvand.dk eller ring til Herning Vand.

Vær opmærk­som på at anlæg­get skal være udført, der skal være ind­sendt doku­men­ta­tion her­for og der skal være ansøgt om til­ba­ge­be­ta­ling hos Herning Vand inden fri­sten udlø­ber – læs mere under Hvordan ansø­ger jeg. 

Tidsfristen lig­ger før vores projekterings- og plan­læg­nings­ar­bej­de, det vil sige også for­ud for den prak­ti­ske gen­nem­fø­rel­se af kloakarbejdet.

Hvis der sker en del­vis til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­dra­get, kan du ikke umid­del­bart for­ven­te, at kun­ne aflede/tilkoble regn­vand fra ejen­dom­men til Herning Vands kloaknet.

En ejen­dom, der tid­li­ge­re er trå­dt ud af Herning Vand A/S helt eller del­vis, kan helt eller del­vis gen­er­hver­ve ret­ten til at afle­de spil­de­vand til Herning Vand A/S. Hvis du, mod for­vent­ning, ender med at kun­ne genind­træ­de, pålig­nes et til­slut­nings­bi­drag herfor.

Hvis en grun­de­jer ønsker at genind­træ­de, kan det tid­ligst ske, når Herning Vand A/S har skabt den fysi­ske mulig­hed til igen at bli­ve koblet til. Tidshorisonten for igen at kun­ne afle­de regn- og spil­de­vand kan vari­e­re fra områ­de til områ­de. Genindtrædning kræ­ver god­ken­del­se af byrå­det, via spil­de­vand­s­pla­nen.