Separering på egen grund

I Herning Kommune skal klo­ak­ker­ne som hoved­re­gel sepa­re­res. Separering på egen grund er for grun­de­je­rens egen regning.

Privat > Værd at vide > Separering

Hvornår skal du separere?

Der går nor­malt fem år fra beslut­nin­gen om sepa­re­ring er ved­ta­get poli­tisk i form af til­læg til spil­de­vand­s­pla­nen, til du som grun­de­jer skal have sepa­re­ret klo­ak­sy­ste­met på din egen grund.

Du kan sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met på egen grund både før, sam­ti­dig med eller efter, Herning Vand har sepa­re­ret klo­ak­ken i vejen.

Du kan se, hvor­når vi for­ven­ter at for­ny klo­ak­ken i din by her

Hvad er separering?

Separering af klo­ak­net­tet bety­der, at vi i ste­det for én  led­ning, der inde­hol­der både tag- og over­fla­de­vand samt spil­de­vand, har to led­nin­ger. I det ene rør bli­ver tag- og over­fla­de­van­det ledt til­ba­ge til natu­ren lokalt via regn­vans­sø­er og til vandløb.

Spildevandet fra din ejen­dom ledes til ren­se­an­læg­get i den anden led­ning, hvor det gen­nem­går en meka­nisk, bio­lo­gisk og kemisk rens­ning, inden det igen ledes ud i naturen.

Hvorfor sepa­re­rer vi?
Der er fle­re grun­de til, Herning Vand – og alle andre for­sy­nin­ger i Danmark – bru­ger tid og ikke mindst pen­ge på at sepa­re­re vores klo­ak­ker. Først og frem­mest bli­ver tag- og over­fla­de­vand ikke blan­det med spil­de­vand, men ledes via regn­vands­bas­si­ner direk­te ud i nær­me­ste vand­løb. Miljøet og ikke mindst dyre- og plan­te­li­vet omkring vand­lø­be­ne får der­med direk­te glæ­de af overfladevandet.
Dernæst har sepa­re­ring en stor betyd­ning i for­hold til den mæng­de af vand, ren­se­an­læg­get skal mod­ta­ge. Jo min­dre vand, jo fær­re omkost­nin­ger. Det har også stor betyd­ning, at det er let­te­re at sty­re rens­nin­gen, når tag- og over­fla­de­van­det ikke med­ta­ges. Spildevandsstrømmen er for­holds­vis jævn året igen­nem, mens der – natur­lig­vis – er sto­re uds­ving i regn­vands­mæng­den. Det uds­ving bli­ver ikke min­dre i de kom­men­de år på grund af den øge­de mæng­de regn­vand og fle­re sky­brud. En sid­ste for­del ved det sepa­re­re­de syste­met frem­for fæl­les­klo­a­ke­ring er klimasikring.

Klimasikring er også en del af pakken
Mere ekstremt vejr kræ­ver, at man på kom­mu­nalt niveau igang­sæt­ter for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver for at hånd­te­re de øge­de vand­mæng­der og mind­ske eller und­gå over­svøm­mel­ser. Herning Kommune har i sam­ar­bej­de  med Herning Vand lavet en kli­ma­til­pas­nings­plan, hvor sepa­re­ring ind­går. Når sepa­re­ring er en del af kli­ma­sik­ring, er det for­di, man fjer­ner risi­ko­en for over­svøm­mel­se med spil­de­vand på ter­ræn. Hvis det reg­ner mere, end syste­met kan kla­re i et sepa­rat­klo­a­ke­ret områ­de, vil en over­svøm­mel­se ale­ne være med regn­vand, hvil­ket – næsten selvsagt – er min­dre pro­ble­ma­tisk. Et vig­tigt para­me­ter i kli­ma­sik­rings­pla­nen er, at kli­ma­sik­rin­gen ikke kun skal begræn­se ska­der­ne, men ger­ne til­fø­re mer­vær­di for bor­ger­ne. Den mer­vær­di har alle­re­de mun­det ud i fle­re grøn­ne og rekre­a­ti­ve områ­der som for eksem­pel Lillelund Engpark.

Separering

Inden vi for­ny­er, ser klo­ak­ken sådan ud

Separering

Når vi er fær­di­ge med at renove­re, ser det sådan ud

Separering

Man kan der­u­d­over væl­ge at nedsi­ve regn­van­det på sin egen grund. Det bety­der, at tag­van­det føres til en faski­ne, i et regn­bed eller anden form for lokal afledningsløsning

Er der risici ved separering?

Ved klo­ak­for­ny­el­ser er der risi­ko, at der kan ske ska­der på ejen­dom­me, der ikke er til­stræk­ke­ligt fun­de­ret. Læs om dit eget ansvar for at und­gå det­te i Byggelovens § 12.

Når vi renove­rer gam­le, utæt­te klo­ak­led­nin­ger og udskif­ter dem med nye, tæt­te led­nin­ger, kan det med­fø­re, at grund­vands­stan­den sti­ger og du får pro­ble­mer med rot­ter. Vi anbe­fa­ler altid, at du, inden vi for­ny­er klo­ak­led­nin­ger­ne, efter­ser spil­de­vands­led­nin­gen og evt. omfangs­dræn og net­dræn på din egen grund for at und­gå rot­ter og vand i kæl­de­ren. Får du pro­ble­mer med rot­ter, er der hjælp at hen­te her.

drift herning vand