Skelbrønd

En skel­brønd er en min­dre brønd med rense- og inspek­tions­mu­lig­hed, som er pla­ce­ret på din grund – ca. 1 meter fra skel.

Privat > Værd at vide > Skelbrønd

Hvorfor en skelbrønd, og hvad er det?

Loven siger, at du skal sik­re, at det er muligt at ren­se klo­ak­ken på din grund. Til det for­mål anbe­fa­ler vi, at du får instal­le­ret en skel­brønd på din spildevandsledning.

En skel­brønd er en min­dre brønd med rense- og inspek­tions­mu­lig­he­der, som er pla­ce­ret på din grund ca. 1. meter fra skel

Fakta om skelbrønde

  • Skelbrønden giver nem og hur­tigt adgang til din del af klo­ak­sy­ste­met. Dette er en for­del, hvis der opstår pro­ble­mer med kloakken.
  • Skelbrønden gør det let at afgø­re, om det er dig eller Herning Vand, der skal løse evt. driftsproblemer. 
  • Rottespærre kan mon­te­res i skel­brøn­den uden opgravning. 
  • Skelbrønden pla­ce­res ca. 1 meter inde på din grund. Du ejer skel­brøn­den, når den er monteret.

Tilskud til en skelbrønd

Hvis du ikke i for­vej­en har en skel­brønd på regn- og spil­de­vand, til­by­der Herning Vand dig 12.000 kr. + moms. til 2 skel­brøn­de. Hvis du har en skel­brønd i for­vej­en på enten regn- eller spil­de­vand til­by­der vi dig 7.000 kr. + moms til den skel­brønd der mangler.

Inden arbej­det går i gang, skal klo­ak­meste­ren kon­tak­te Herning Vand. Når arbej­det er udført, fak­tu­re­re klo­ak­meste­ren Herning Vand via EAN-nr. 579 800 5520 092 (elek­tro­nisk fakturering)

Der gives ikke til­skud til udskift­ning af en eksi­ste­ren­de skelbrønd.

En eksi­ste­ren­de skel­brønd kan være pla­ce­ret op til 5 meter fra skel

Krav til ny skelbrønd:

  • Lige gen­nem­løb
  • mini­mum Ø425
  • Blåt opfø­rings­rør for skel­brønd på regnvand

Du ejer brøn­den efter den er monteret.