Stophaner

Din stop­ha­ne er pla­ce­ret uden­for. Når vi kom­mer og mar­ke­rer den, skal vi der­for ikke ind i dit hjem, og du behø­ver ikke at være hjemme.

Privat > Værd at vide > Stophaner

Der kan være for­skel­li­ge årsa­ger til, at vi har lavet en hvid mar­ke­ring på din stophane.

Opdatering af vores digi­ta­le kort:

Vi regi­strer alle vand­led­nin­ger, måler­brøn­de og stop­ha­ner digi­talt. Vi er godt på vej, men end­nu ikke i mål. Vores måler­tek­ni­ker mar­ke­rer der­for de stop­ha­ner, vi mang­ler at registrere.

Vi ønsker at være en kom­pe­tent og effek­tiv leve­ran­dør, og der­for har vi brug for at kort­læg­ge alle stop­ha­ner. Vi kan få brug for at luk­ke for van­det via stop­ha­nen, der­for er det nød­ven­digt præ­cist at vide, hvor den er placeret.

Målerskifte:

Vi mar­ke­rer din stop­ha­ne, hvis vi skal udskif­te din måler. Du mod­ta­ger et brev enten før eller umid­del­bart efter mar­ke­rin­gen, hvis vi kom­mer og udskif­ter din måler.

 

stophaner herning vand stophaner herning vand stophaner herning vand stophaner herning vand

Du kan fjer­ne mar­ke­rin­gen med vand, eller du kan ven­te på næste regnskyl.

Stophanen sid­der typisk i skel eller i fortorv.

Ved nog­le hus­stan­de er stop­ha­nen skjult under fli­ser, græs­pla­nen eller lig­nen­de. Det er sta­dig nød­ven­digt for os at mar­ke­re stop­ha­nen, men vi bestræ­ber os på at give dig så få gener som muligt.

Er din stop­ha­ne pla­ce­ret på din egen grund, kan den være skjult under græs­plæ­nen, fli­ser eller lignende.

Jf. Fællesregulativ for vand­vær­ker i Herning Kommune er det grun­de­jers ansvar at sik­re, at stop­ha­ner på egen grund er tilgængelig.

Det bety­der at vi skal have fri adgang til din stop­ha­ne i til­fæl­de af, at vi har brug for at luk­ke for van­det ved stophanen.

Vælger du, at din stop­ha­ne skal være skjult, står du med omkost­nin­ger ved even­tu­el opgrav­ning, ska­der på fli­ser og lig­nen­de i til­fæl­de af, at vi har brug for at luk­ke for van­det ved stophanen.

Når vi har regi­stre­ret din stop­ha­ne digi­talt, kan du benyt­te vores digi­ta­le­kort, til at fin­de pla­ce­rin­gen på din stophane.

Du fin­der kor­tet her.

Har du pro­ble­mer med at bru­ge kor­tet, eller er din stop­ha­ne end­nu ikke regi­stre­ret digi­talt, kan du rin­ge til os på tlf. 9999 2299. Så kan en af vores med­ar­bej­de­re hjæl­pe dig med at loka­li­se­re din stophane.

Du skal bru­ge en T‑nøgle eller evt. et top­nøg­le­sæt, hvis du skal luk­ke for din stophane.

Åben for dæks­let i din stop­ha­ne og drej på ven­ti­len. Bemærk der fin­des fle­re model­ler af stop­ha­ner. Nogle skal kun dre­jes en kvart omgang, andre fle­re gangen.

Sker der ska­der på stop­ha­nen i for­bin­del­se med at du betje­ner den­ne, hæf­ter du for udbedring.

Ved du ikke, hvor din stop­ha­ne er pla­ce­ret, kan du fin­de dens pla­ce­ring på vores webgraf-kort. Alternativ kan du kon­tak­te os, og så vej­le­der vi dig.

Pga. GDPR-reglerne må vi ikke auto­ma­tisk til­mel­de dig alarm­ser­vi­ce. Du skal der­for selv aktivt log­ge på “Min Side” og ind­ta­ste det mobilnum­mer og den emailadres­se, der skal mod­ta­ge alar­men. Det er muligt at ind­ta­ste fle­re mobilnum­re og emailadresser.

Husk også at klik­ke af i fel­ter­ne ved “Tilmeld Alarmservice”

Du fin­der “Min Side” her.

Du kan til­pas­se alar­men til dine behov på “Min side”.

Du kan log­ge på “Min side” her. 

Ønsker du ikke at mod­ta­ge en advar­sel, hvis du har et brud eller en læka­ge, kan du afmel­de alarm­ser­vi­ce på “Min side” her.

Fremover skal du opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger på “Min side”.

Log på her.

Der kan være for­skel­li­ge årsa­ger til, at du ikke kan log­ge på.

Forsøg først at ryd­de din brow­ser­hi­sto­rik og slet alle cookies.

Kan du sta­dig ikke log­ge på, så vent to timer. Systemet kan være ved at opdatere.

Kan du sta­dig ikke log­ge på, så kon­takt os på tlf. 9999 2299

Webportalen “Min side” er koblet til den fjer­n­af­læ­ste vand­må­ler i dit hjem. 

“Min side” kan du føl­ge dit forbrug.

Du skal vide og for­stå at:

 1. At webpor­ta­len er en ser­vi­ce.
  Du har ansva­ret for at føl­ge dit for­brug og give os besked, hvis du ople­ver, at de tal der bli­ver regi­stre­ret på webpor­ta­len ikke stem­mer med dit fak­ti­ske forbrug. 
 2. At du selv skal til­mel­de dig vores alarm­ser­vi­ce, hvis du ønsker en bru­da­larm ved for­brug på mere end 250 liter på 30 minut­ter eller en læka­ge­alarm, såfremt du har kon­stant for­brug over 24 timer. 
 3. At du til enhver tid kan afmel­de alarm­ser­vi­ce. Det gør du på “Min Side”. 
 4. At alar­men kom­mer på bag­grund af de tal, vi mod­ta­ger fra den fjer­n­af­læ­ste måler i dit hjem. 
 5. At du selv skal sør­ge for at hol­de dine kon­tak­top­lys­nin­ger ajour. 
 6. At Herning Vand ikke luk­ker for van­det auto­ma­tisk. Modtager du en alarm, er det dit eget ansvar at luk­ke for van­det ved stop­ha­nen eller kon­tak­te rele­van­te fag­per­so­ner, som f.eks. en VVS-installatør. 
 7. At der afhæn­gig af belast­nin­gen på net­vær­ket, kan vari­e­re mel­lem en og op til fle­re timer fra en alarm regi­stre­res ved måle­re til den­ne sen­des ud. Gode for­hold til måle­rens anten­ne giver stør­re sik­ker­hed for en hur­tigt alarmering. 
 8. At Herning Vand ikke er ansvar­lig for, at du ikke mod­ta­ger en alarm på sms eller mail, f.eks. på grund af dår­lig sig­nal­dæk­ning, tek­ni­ske pro­ble­mer eller fejl i data. 
 9. At du selv er ansvar­lig for eget for­brug og hæf­ter for dine reg­nin­ger, selv­om du over­dra­ger alarm­ser­vi­cen til en anden.