herning vand i midtbyen

Bliv klogere på dit forbrug eller regning

På vores kun­depor­tal Min Side kan du time for time føl­ge dit for­brug, lige­som du her fin­der alle dine regninger.

renseanlæg herning vand

Er der ikke vand i hanen?

Se her om vi pt. er i gang med drifts­ar­bej­de på lige præ­cis din adres­se, og hvor­når du kan for­ven­te, at vi åbner for van­det igen.

Renseanlaeg herning vand

Book gratis skole­besøg på rense-anlægget

Tag dine ele­ver i 7. til 9. klas­se og på gym­na­si­alt niveau med på en rund­vis­ning på Herning Renseanlæg og lær dem om van­dets vej fra klo­ak til å.

Renseanlæg

Brownouts

Planlagte afbry­del­ser af strøm­men får også betyd­ning for dit vand og spil­de­vand. Hvordan du skal for­hol­de dig, kan du læse mere om her.

herning vand barn

Drikkevand uden PFAS

PFAS er et af tidens helt sto­re sam­ta­le­em­ner. Vi har sam­let alt det, du behø­ver at vide omkring PFAS og vores drik­ke­vand, spil­de­vand osv.

ALARMSERVICE

Har du modtaget en sms, hvor der står, at du har en lækage eller et brud?

Din fjer­n­af­læ­ste vand­må­ler er til­koblet et it-system, der regi­stre­rer sto­re ændrin­ger i dit vand­for­brug og efter­føl­gen­de sen­der dig en sms om det.

Det kræ­ver nye løs­nin­ger at sik­re en grøn frem­tid for vores børn og børnebørn.

Vi har sat os for at for­vand­le slam med højt ind­hold af fos­for til bære­dyg­tig gød­ning. Det fær­di­ge pro­dukt hed­der PhosphorCare.

OM HERNING VAND

Vi leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet.

Vi arbej­der kon­stant med at ska­be mere for min­dre. Det er vores mål at leve­re den ret­te kva­li­tet og ser­vi­ce til den rig­ti­ge pris. På den måde kan vi sik­re sundt vand med sik­ker leve­ring til en af lan­dets lave­ste pri­ser – uden at sen­de reg­nin­gen vide­re til vores børn og børnebørn.

herning vand priser