Nyhedsarkiv >Nyuddannede kollegaer

Nyhed

Nyuddannede kollegaer

herning vand prikker

6. juni 2024

Det er ikke kun stu­den­ter­ne, der sprin­ger ud i den­ne tid. Hos os har vi nem­lig den sene­ste uge fejret hele to fær­di­g­ud­dan­ne­de kollegaer.

Projektleder Matias Toft har bestå­et klo­ak­mester­prø­ven. Uddannelsen består af en teo­re­tisk (pro­jek­te­ring af et klo­akpro­jekt m.v.) og en prak­tisk prø­ve (hvor man skal udfø­re for­skel­li­ge instal­la­tio­ner i et hus). Derefter en auto­ri­sa­tions­prø­ve om hvad man må og ikke må som klo­ak­me­ster bestå­en­de 70 mul­tip­le choi­ce spørgs­mål. Mathias fort­sæt­ter som pro­jekt­le­der i vores Plan & Projektafdeling.

Louise Thaysen Davidsen, der gen­nem de sid­ste par år har været kon­to­re­lev i vores Kundeservice, har bestå­et sin fag­prø­ve, hvor hun kom med bud på, hvor­dan vi kan opti­me­re vores fak­tu­ra, så den bli­ver nem­me­re at for­stå for kun­der­ne. Når Louises elev­tid udlø­ber 30. juni, har vi været så hel­di­ge at få lov at behol­de hen­de som fastan­sat kundeservicemedarbejder. 

Stort til­lyk­ke til jer beg­ge med de flot­te resultater.