Nyhedsarkiv >Forfærdet over syn: Overløb med spildevand – bind, kondomer og toiletpapir lå og flød

Nyhed

Forfærdet over syn: Overløb med spildevand – bind, kondomer og toiletpapir lå og flød

herning vand prikker

20. juni 2024

Af jour­na­list Martin Hove Thomsen

Artikel bragt i Herning Folkeblad den 20. juni, 2024

Egon Østergaard har boet i Hodsager i 40 år, og for­le­den ople­ve­de han noget, han aldrig før har set på sine gåtu­re bag Hodsager Kirke.

Ved et over­løb var klo­ak­dæks­ler­ne ble­vet pres­set op som føl­ge af et stort tryk, og ud i Storåen løb spil­de­van­det, mens det også lå og flød med bind, kon­do­mer og toilet­pa­pir på et stør­re områ­de tæt ved Stoubæk Krat.

Egon Østergaard tog kon­takt til Herning Vand. Det gjor­de han som pri­vat­per­son, men natu­ren er ikke ukendt land for ham. Med sin titel som for­mand for Dansk Ornitologisk Forening har han i man­ge år arbej­det med naturen.

Herning Vand invi­te­re­de ham promp­te til et møde – og en for­kla­ring på sagen – hos for­sy­nings­sel­ska­bet på Ålykkevej. Og Folkebladet fik lov til at kom­me med.

- Jeg har vidst, at der med pum­pe­sta­tio­nen var over­løb af og til, men det her ser ikke kønt ud. Det var med kon­do­mer og bind … Det er ikke tids­sva­ren­de i 2024, siger Egon Østergaard, da vi har sat os rundt om bor­det i et mødelokale.

- Jeg har ellers ikke gjort noget ved det, for jeg har tænkt, at der var en løs­ning på vej. Men da jeg så det her, tænk­te jeg, at nej, det er for galt. Det var meget slemt at se på, siger Egon Østergaard og fortsætter:

- Derfor er jeg meget til­freds og til­pas med, at I invi­te­rer til det her møde. Jeg er indig­ne­ret over, at man ople­ver det i 2024 – det ske­te jo i 1960’erne og 1970’erne, siger han.

Superbeklageligt

Hos Herning Vand tøver admi­ni­stre­ren­de direk­tør Hans Erik Kristoffersen ikke med at bekla­ge hæn­del­sen over for Egon Østergaard.

- Det, der er sket her, skal ikke ske. Det er bekla­ge­ligt, men vi har en for­kla­ring på, hvad der er sket, siger direktøren.

- Vi er gla­de for, at kun­der kom­mer med en »heads up« til os, når de opda­ger sådan noget. Det giver os en mulig­hed for at gøre noget, når syste­met fejl­er. Vi dæk­ker hele kom­mu­nen og har måling fra 47 over­løb. Vi for­sø­ger at over­vå­ge dem, men der kan ske ting, som vi ikke ser, siger Hans Erik Kristoffersen.

Med ved bor­det hos Herning Vand sid­der også afde­lings­che­fen i pro­duk­tio­nen, Morten Fiskbæk Larsen, og Lasse Dinesen, der er pro­jekt­le­der i Herning Vands drifts­af­de­ling. Sidstnævnte giver sig i kast med en for­kla­ring på mise­ren i Hodsager, der skyl­des fle­re uhel­di­ge omstæn­dig­he­der på én gang.

For det før­ste vaar en led­ning – et rør med spil­de­vand – endt med at stop­pe til. Også risten har været stop­pet til og har ikke kun­ne luk­ke over­løbsvan­det ordent­lig igen­nem. For det andet har risten ikke opfan­get de stør­re ting såsom toilet­pa­pir og bind, som den ellers skulle.

- Og så har der været en kon­traklap, som har sat sig fast, så van­det ikke har kun­net pas­se­re ordent­ligt væk fra over­løbs­byg­vær­ket. Kontraklappen skal sik­re, at van­det fra Storåen ikke ryger til­ba­ge. Derudover har vi regi­stre­ring af vores over­løbs­byg­vær­ker, men den her regi­stre­ring har ikke fået sendt en rap­port ind, siger Lasse Dinesen om de man­ge uhel­di­ge omstæn­dig­he­der, der hel­dig­vis kun opstår meget sjældent.

- Det er super­be­kla­ge­ligt. Derfor har vi lavet et til­tag, hvor vi får den rap­port på døgn­ba­sis – og så får vi både bil­le­der og data på mæng­den af over­løb, siger han.

- At spil­de­van­det »kom­mer op på ter­ræn« skal helst ikke ske igen, fast­slår direk­tør Hans Erik Kristoffersen og for­kla­rer, at over­løbs­byg­vær­ker­ne fjer­nes i takt med, at klo­ak­sy­ste­mer­ne sepa­re­res, og at det er et læn­ge­re, sejt træk, da cir­ka en tred­je­del af klo­ak­sy­ste­mer­ne i Herning sta­dig er fælleskloak.

Hvor meget forurening?

Egon Østergaard vil ger­ne vide, hvor meget af det uren­se­de spil­de­vand der løber i Storåen, og hvor stor effekt det har på flora og fau­na i åen. Og om Miljøstyrelsen er ble­vet ori­en­te­ret om sagen.

Morten Fiskbæk Larsen, afde­lings­chef ved Herning Vand, under­stre­ger, at hæn­del­sen med over­lø­bet er ind­be­ret­tet til både Herning Kommune og Miljøstyrelsen.

- Vi sen­der bil­le­der ind af det fra før, vi gør noget ved det, og bag­ef­ter når vi har ryd­det op, siger han, inden Hans Erik Kristoffersen poin­te­r­er, at for­sy­nings­sel­ska­bet intet har at skjule.

- Systemerne er, som de er, siger han og min­der om, at spil­de­van­det fra over­løb gene­relt set er ble­vet kraf­tig for­tyn­det af regnvandet.

- Dermed er foru­re­nin­gen også lil­le. Men vi vil have fokus på lokalt at se, om der er nog­le for­hold, vi skal se på, siger han og lover, at han vil under­sø­ge det nær­me­re i sam­ar­bej­de med Herning kommune.

Morten Fiskbæk Larsen oply­ser, at man ikke har spe­ci­fik­ke tal på foru­re­nin­gen i Storåen, for­di det er meget svært at måle.

- Men en rap­port fra en anden for­sy­ning indi­ke­rer, at ind­hol­det af kvæl­stof og fos­for i over­løbsvand, som er stærkt for­tyn­det spil­de­vand, i sto­re træk sva­rer til de krav, der er til udled­ning af kvæl­stof og fos­for i ren­set spil­de­vand fra rens­nings­an­læg, siger han og tilføjer:

- Men selv­føl­ge­lig er alle over­løb forskellige.

Stort kloakarbejde i gang

Hidtil har over­lø­be­ne i kom­mu­nen været nød­ven­di­ge, men målet er, at de på sig­tet for­svin­der. Logikken er, at jo mere det reg­ner, jo fle­re over­løb vil der kom­me. Men jo mere Herning Vand får sepa­re­ret klo­ak­ker­ne, jo fær­re over­løb vil det omvendt give.

Og det sto­re arbej­de med klo­ak­se­pa­re­ring er Herning Vand i fuld gang med. Arbejdet er blandt andet i gang i Aulum, i Hammerum, i Ilskov, på Godthåbsvej i Herning, lige­som man er fær­dig med sepa­re­rin­gen i Sunds.

Hele 218 kilo­me­ter fæl­les­led­ning skal klo­ak­se­pa­re­res, og det arbej­de skul­le efter pla­nen ger­ne være fær­dig omkring 2050.

- Det er en over­ord­net plan, men der bli­ver ryk­ket rundt på det. Det er også der­for, at jeg ikke kan sige, hvor­når det sker i Hodsager. Men Hodsager er nede midt på listen, siger Lasse Dinesen, pro­jekt­le­de­ren, med et smil til Egon Østergaard, der alt­så må væb­ne sig med tålmodighed.

Men han lod til at få det ud af mødet, som han ger­ne ville.

- Jeg er meget klo­ge­re. Det er ikke nogen vold­som kri­tik, jeg kom­mer med, men jeg blev bare nødt til at rea­ge­re, siger Egon Østergaard og roser, at der hur­tigt blev ryd­det op igen ved over­lø­bet i Hodsager.