Byretsdom om forsyningspligt – omdannelse af tidligere erhverv til boliger


Den korte version

Når et tidligere erhvervsområde –  som er tilsluttet Herning Vands kloakanlæg og hvor der er betalt kloaktilslutningsbidrag – bliver omdannet til eksempelvis boligområde, skal udstykker for egen regning betale for detailkloakken frem til skel for de nye boligmatrikler. Hvis det fremgår af Herning Kommunes spildevandsplan og aftales på forhånd med Herning Vand, overtager Herning Vand detailkloakken vederlagsfri. Herning Vand overtager ikke private anlæg på privat grund. 

Vil du vide mere

Københavns byret har i juni 2018 afsagt dom i en sag vedr. forsyningspligt, hvor et tidligere erhvervsområde blev omdannet til boliger. Forsyningsselskabet HOFOR fik medhold i, at bygherren skulle betale for detailkloakeringen i et allerede tilsluttet erhvervsområde.

Når et erhvervsområde er optaget i den kommunale spildevandsplan, er forsyningsselskabet forpligtet til at forsyne erhvervsområdet. Bygherre/grundejer er herefter forpligtet til at tilsluttet sig og betale kloaktilslutningsbidrag.

Sagen drejede sig om hvorvidt HOFOR var forpligtet til, at føre stik frem til skelgrænsen for de nye boligejendomme, når den tidligere erhvervsejendom var forsynet.

Når erhvervsområder bliver omdannet til for eksempel boliger, har der ved de enkelte forsyningsselskaber været forskellig praksis omkring tolkningen af forsyningspligten. Er forsyningspligten opfyldt, når den tidligere erhvervsmatrikel er forsynet eller er forsyningen forpligtet til, at forsyne de enkelte nye matrikler der opstår ved overgangen fra erhverv til bolig? Der kan ikke opkræves kloaktilslutningsbidrag for de nye boligmatrikler, når der er betalt for den tidligere erhvervsmatrikel.

Dommen betyder, at forsyningsselskabet ikke har pligt eller lov til at betale for kloakanlæg til de nye matrikler der opstår, når en tidligere erhvervsmatrikel omdannes til flere boligmatrikler. Hvis det fremgår af Herning Kommunes spildevandsplan og detailkloakeringen aftales og udføres efter Herning Vands forskrifter, overtager Herning Vand, vederlagsfrit, kloakken frem til skel til de enkelte nye matrikler.

Dommen giver ikke anledning til, at Herning Vand ændre nuværende praksis, idet den er i overensstemmelse med den afsagte dom.

Dommen er anket til landsretten.