Spørgsmål til regning og betaling

Oftest stil­le­de spørgs­mål til reg­nin­ger og betalinger

Priser > Spørgsmål til reg­ning og betaling

Oftest stillede spørgsmål til regning og betaling

To gan­ge om året sen­der vi dig en acon­to regning.

1. acon­to udsen­des ulti­mo febru­ar og dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 1. janu­ar til 30. juni.

2. acon­to udsen­des ulti­mo august og dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 1. juli til 31. december.

I slut­nin­gen af året bli­ver din måler aflæst. Er du drik­ke­vand­skun­de hos Herning Vand fore­går det­te auto­ma­tisk. På bag­grund af målin­gen bereg­ner vi dit fak­ti­ske for­brug. Årsopgørelsen mod­ta­ger du sam­men med 1. acon­to, der udsen­des ulti­mo februar.

Viser års­op­gø­rel­sen, at du har betalt for meget i acon­to, modreg­nes det­te i 1. aconto.

Har du betalt for lidt, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet sam­men med 1. aconto.

Du til­mel­der eBoks ved at gå ind på www.e‑Boks.dk, hvor du søger på ”El og Forsyning” og der­ef­ter fin­der Herning Vand.

Du kan til­mel­de dig Betalingsservice igen­nem din net­bank eller her.

Ja, men det kræ­ver, at du til­mel­der dig ser­vi­cen på vores kun­depor­tal Min side. Her kan du selv angi­ve den mailadres­se, du ønsker at få sendt din fak­tu­ra til. 

Du log­ger på før­ste gang med dit bru­ger­navn og adgangs­ko­de, som du fin­der på din reg­ning eller udskrift fra netbank.

Herefter kan du frem­over log­ge på med NemID/MitID. 

Nej, der fin­des pt. ikke en app. Du kan log­ge på Min Side fra mobi­le enhe­der, da siden til­pas­ser sig den skærm, den vises på.

Hvis du har en fjer­n­af­læst måler, kan du føl­ge dit for­brug på Min side

Du kan godt få til­sendt en kopi af en reg­ning, men du skal være opmærk­som på, at det koster et gebyr (se gæl­den­de tak­ster). Gebyret til­skri­ves, selv­om du får kopi­en til­sendt på mail. Du kan også log­ge på vores selv­be­tje­nings­løs­ning: MIN SIDE og se dine tid­li­ge­re reg­nin­ger. Det er gra­tis at bru­ge MIN SIDE til at se dine regninger.

Der er ekstra admi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger samt por­to for­bun­det med, at vi skal udsen­de fak­tu­ra til dig med post.

Du kan und­gå geby­ret ved at til­mel­de din reg­ning til at bli­ve sendt via e‑mail, e‑Boks eller Betalingsservice.

Det er vig­tigt at sik­re vores grund­vand og din sund­hed. Ved at ren­se dit spil­de­vand, kan spil­de­van­det efter endt rens­ning ledes ud i natu­ren uden fare for den­ne eller dig. På den­ne måde sik­res van­det til kom­men­de generationer.

Stikabonnement: er et fast abon­ne­ment du beta­ler til Herning Vand. Prisen dæk­ker blandt andet omkost­nin­ger til stik­ket, samt udgif­ter til løben­de kontrol.

Din reg­ning for vand­af­led­nings­bi­drag er kun afhæn­gig af den mæng­de drik­ke­vand, der regi­stre­res på din vandmåler.

Prisen for vand­af­led­ning er uaf­hæn­gig af regn­vands­mæng­den, og om du nedsi­ver på egen grund. Betalingen for vand­af­led­ning sker efter det for­brug, din vand­må­ler viser.

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsen­del­se af ryk­ker 2 iværk­sæt­te vores luk­ke­pro­ce­du­re. Det koster et gebyr at få genåb­net vandforsyningen.

Får du vand fra Herning Vand, og har du igen­nem en læn­ge­re peri­o­de været i restan­ce, har vi luk­ket for vandet.

Lukningen for van­det kan også skyl­des et brud eller et arbej­de, som for­sy­nin­gen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har mod­ta­get et luk­ke­brev fra os, vil vi være meget tak­nem­me­li­ge, hvis du kon­tak­ter os på tlf. 99 99 22 99.

Der er mulig­vis et brud på røre­ne, som vi hur­tigst muligt skal have repareret.

Er du kom­met i den situ­a­tion, at du ikke kan beta­le din fak­tu­ra ret­ti­digt og ikke kan få hjælp fra din bank, er det muligt at ind­gå en beta­lings­af­ta­le med Herning Vand A/S.

Det koster 100 kr. i opret­tel­ses­ge­byr samt en ren­te på 7,55 %. Din beta­lings­af­ta­le kan dog mak­si­malt stræk­ke sig, ind­til næste acon­to afreg­ning fak­tu­re­res. Misligholdes beta­lings­af­ta­len, deak­ti­ve­res den, og ryk­ker­pro­ce­du­ren går i gang.

Du er sendt til ind­dri­vel­se ved inkas­so eller advo­kat, for­di du – trods gen­tag­ne ryk­ke­re – ikke har betalt din faktura.

Det er muligt, at ind­gå en beta­lings­af­ta­le med Herning Vand A/S, hvis der ikke lig­ger tid­li­ge­re mis­lig­hold­te betalingsaftaler.

Vi ønsker, at du som kun­de er til­freds, og ser os som en kom­pe­tent og effek­tiv leverandør.

Hvis du har haft en dår­lig ople­vel­se med Herning Vand, vil vi ger­ne høre fra dig.

Ring til os på 9999 2299 eller send en mail til info@herningvand.dk.

Du kan læse mere under vores kla­ge­vej­led­ning.

Se oftest stil­le­de spørgs­mål omkring lejer/udlejer her.