Fremtidige priser

Bestyrelserne har fast­lagt pri­ser­ne for peri­o­den 2024 – 2026.

Fremtidige pri­ser

Prisen på drikkevand og spildevand er fastlagt for de kommende år

Bestyrelsen vedt­og på mødet i marts 2021 at øge inve­ste­rings­ni­veau­et både på drikkevands‑, regn- og spil­de­vands­om­rå­det. Der sker for at sik­re, at vores akti­ver bli­ver for­ny­et og for­bed­ret i en pas­sen­de takt.

Konkret bety­der det, at den sam­le­de inve­ste­rings­ram­me for peri­o­den 2023 – 2026 er øget med sam­let ca. 120 mio. i peri­o­den. Tilsvarende er pri­ser­ne for både drik­ke­vand og spil­de­vand fast­lagt frem til og med 2026.

 

Variable tak­ster trin 1 (inkl. moms)

2025  50,00kr. 5,44kr.
2026  52,50kr. 5,44kr.

 

Fast bidrag

I 2023 er det faste bidrag for spilde- og drik­ke­vand 946,03kr.

Bidraget regu­le­res årligt med prisindekset.