Orienteringsmøder

Se infor­ma­tion om vores orienteringsmøder

Orienteringsmøder

En gang årligt afhol­der vi ori­en­te­rings­mø­de for entre­pre­nø­rer og klo­ak­me­stre. På mødet gen­nem­går vi nye til­tag fra Herning Vand, kom­men­de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, sepa­re­ring og andre infor­ma­tion, der kan være nyt­ti­ge for dig.

Møderne er meget infor­ma­tions­tun­ge, og der­for har du her på siden mulig­hed for at fin­de mate­ri­a­le fra de for­skel­li­ge møder.

Hent materiale