Nyhedsarkiv >Vi arbejder stadig hjemmefra

Nyhed

Vi arbejder stadig hjemmefra

herning vand prikker

4. januar 2021

I mel­lem jul og nytår for­læn­ge­de Statsministeren alle de gæl­den­de restrik­tio­ner til fore­lø­big 17. janu­ar. Det bety­der, at vi hos Herning Vand sta­dig for så vidt muligt arbej­der hjem­me­fra, men at drif­ten og igang­væ­ren­de anlægs­pro­jek­ter selv­føl­ge­lig fort­sæt­ter som normalt.

Vores kon­tor på Ålykkevej 5 er luk­ket for per­son­lig hen­ven­del­se, men vi er selv­føl­ge­lig klar til tele­fon og mail i vores nor­ma­le åbningstid.

DRIFT

De gæl­den­de restrik­tio­ner har på ingen måde betyd­ning for vores sæd­van­li­ge drift. Der vil sta­dig være sundt og rent vand i din hane, lige­som vi helt på nor­mal vis ren­ser dit spildevand.

Vores igang­væ­ren­de anlægs­pro­jek­ter fort­sæt­ter også som normalt.

De med­ar­bej­de­re, der har mulig­hed for det, arbej­der hjemme.

ÅLYKKEVEJ 5 ER LUKKET

Vores kon­tor og anlæg på Ålykkevej er helt luk­ket ned for besøg. Det gæl­der både møder, rund­vis­nin­ger og per­son­li­ge henvendelser.

KONTAKTMULIGHEDER

Har du brug for at kom­me i kon­takt med os, er vi at træf­fe på mail og tele­fon helt som nor­malt i vores åbnings­tid, som er man­dag til fre­dag mel­lem kl. 9 og 15, og fre­dag mel­lem kl 9 og 12.

Medmindre din hen­ven­del­se er af pres­se­ren­de karak­ter, opfor­drer vi dig til at sen­de os en mail på info@herningvand med infor­ma­tion om, hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om samt dit navn og kon­tak­top­lys­nin­ger. Vi vil så kon­tak­te dig hur­tigst muligt.

Har du brug for at tale med os, skal du klik­ke her for at fin­de tele­fon­num­re direk­te til vores med­ar­bej­de­re i Kundeservice.

Har du brug for at tale med en spe­ci­fik med­ar­bej­der, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på alle ansat­te her

SPØRGMÅL?

Har du spørgs­mål til oven­stå­en­de, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os via oven­stå­en­de muligheder.

Husk, at du kan fin­de den sene­ste opda­te­re­de offi­ci­el­le infor­ma­tion om Corona på coronasmitte.dk