Nyhedsarkiv >Skal du have fat på os via telefonen?

Nyhed

Skal du have fat på os via telefonen?

herning vand prikker

2. februar 2021

Kontoret er som bekendt luk­ket for per­son­lig hen­ven­del­se fore­lø­big til og med den 5 april.

Vi træf­fes dog som nor­malt på mail og tele­fon i vores åbnings­tid, som er man­dag til tors­dag mel­lem kl. 9 og 15, og fre­dag mel­lem kl 9 og 12.

Medmindre din hen­ven­del­se er af pres­se­ren­de karak­ter, opfor­drer vi dig til at sen­de os en mail på info@herningvand med infor­ma­tion om, hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om samt dit navn og kon­tak­top­lys­nin­ger. Vi vil så kon­tak­te dig hur­tigst muligt.

Har du brug for at tale med os, træf­fes vi på tele­fo­nen. Vores hoved­num­mer er desvær­re luk­ket for hen­ven­del­ser, men du kan rin­ge direk­te til vores med­ar­bej­de­re i kun­de­ser­vi­ce. Du fin­der kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner­ne nederst på den­ne side.

Har du brug for at tale med en spe­ci­fik med­ar­bej­der, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på alle ansat­te her