Nyhedsarkiv >Råvand serveret i Løvbakkerne

Nyhed

Råvand serveret i Løvbakkerne

herning vand prikker

8. april 2024

Af jour­na­list Bo Lundgaard

Artikel bragt i Herning Folkeblad man­dag den 25. marts, 2024

Vandets dag blev fre­dag fejret i Løvbakkerne, hvor Herning Vand er i fuld gang med pro­jek­te­ring af et nyt vandværk.

Projekteringen af et nyt vand­værk i Løvbakkerne er i fuld gang – og inden læn­ge er det også klar til at bli­ve sendt i udbud.

Sådan lød mel­din­gen, da Herning Vand i går invi­te­re­de de ansat­te ud i natu­r­om­rå­det. Og som en ekstra gim­mi­ck blev der åbnet for en vand­bor­ing, så man kun­ne sma­ge på det ube­hand­le­de råvand. Dagen var også »Vandets dag«, hvor man nor­malt invi­te­rer alle sko­lebør­ne­ne, men de var uhel­dig­vis for­hin­dret, for­di det også var Skolernes sangdag.

Grundvand er godt i Herning

Det var Herning Vands nye admi­ni­stre­ren­de direk­tør, Hans Erik Kristoffersen, der bød for­sam­lin­gen velkommen.

- Det er ikke altid en selv­føl­ge, at der kom­mer rent vand ud af vand­ha­nen. Det er ble­vet svæ­re­re man­ge ste­der, blandt andet på grund af foru­re­ning, men hel­dig­vis har vi rig­tig godt grund­vand her i Herning, sag­de han.

Det kom­men­de vand­værk i Løvbakkerne, der skal stå fær­dig i 2027, skal opfø­res med fokus på bære­dyg­tig­hed. Og sam­ti­dig skal der etab­le­res et lærings­mil­jø, hvor børn, unge og voks­ne kan få viden om rent drikkevand.

Smag af metal

Sidstnævnte skal sik­re, at der ikke er nogen, der »fuck­er med grund­van­det«, som det hed­der i tv-reklamerne med Bodil Jørgensen. Det ube­hand­le­de råvand, der i går blev hen­tet op fra 200 meters dyb­de, blev dan­net for mindst 20 mil­li­o­ner år siden, lød meldingen.

Det smag­te spøjst og meget metal­lisk. Men det er ikke spor underligt.

- Det inde­hol­der rela­tivt meget jern, som først for­svin­der, når vi ilter det. Det er der­for, det sma­ger, som om man lige har løbet 10.000 meter til en fod­bold­kamp, for­tal­te Lise Kristensen, der er pro­jekt­le­der på det nye vandværk.

Råvandet inde­hol­der i øvrigt også gas­ar­ten metan og grund­stof­fet man­gan, som fjer­nes ved hen­holds­vis ilt­ning og fil­tre­ring, inden det sen­des ud til forbrugerne.

Ud over de nye vand­bor­in­ger i Løvbakkerne har Herning Vand også lavet nye bor­in­ger i Trælund, hvor­fra råvan­det også skal ledes ud

til det nye vand­værk i Løvbakkerne – og behand­les dér. Til den tid ned­læg­ges Nordre Vandværk og Vestre Vandværk i Herning.

Lokalplan snart klar

Efter smags­prø­ver­ne for­tal­te pro­jek­tansvar­lig Morten Balle Poulsen om det nye vand­værks vej fra skit­se­plan til virkelighed.

- Der er lavet en lokal­plan, som er i høring frem til slut­nin­gen af marts. Vi reg­ner med, at den kan være god­kendt til maj, sag­de han og pege­de mod et områ­de et par hund­re­de meter syd for bor­in­ger­ne, hvor det nye vand­værk skal pla­ce­res, sag­de han.

Her er der net­op sat mar­ke­rin­ger i jor­den til et byg­ge­felt på 6000 kva­drat­me­ter. Selve vand­vær­ket skal dog kun være omkring 1500 kvadratmeter.

Selve byg­nin­gen må være 10 meter høj, mens vær­kets tan­ke til rent drik­ke­vand må rage 14 meter op i luf­ten, hvis tin­ge­ne bli­ver som forventet.

Uden for byg­ge­fel­tet kan der pla­ce­res faci­li­te­ter til under­vis­ning og formidling.

- Vi håber, at der er mindst fem entre­pre­nør­fir­ma­er, der vil byde på opga­ven. Der er tale om udbud med for­hand­ling, hvor vi skal drøf­te, hvor­dan de tek­ni­ske løs­nin­ger bedst kan laves, for­kla­re­de Morten Balle Poulsen.

Prisen på vær­ket blev i 2021 bereg­net til mel­lem 60 og 100 mil­li­o­ner kroner.

Du kan se fle­re bil­le­der fra Vandets Dag i nyhe­den her.