Forbrugervalget i Herning Vand er afgjort

Pressemeddelse

Forbrugervalget i Herning Vand er afgjort

herning vand prikker

15. marts 2022

Søndag den 13. Marts sluttede 14 dages valgkamp, og vores kunder har dermed valgt de to, der skal repræsentere forbrugerne I herning vands bestyrelser de kommende fire år.

1954 kun­der besøg­te valgsi­den på inter­net­tet og sat­te deres kryds. Flest kryds fik Peter Nowack med 723 stem­mer og Lise Maj Venø Nielsen med 433 stem­mer. Det er der­for de to, vi kan byde vel­kom­men som forbrugerrepræsentanter.

STIGENDE INTERESSE

Det er tred­je gang, der afhol­des for­bru­ger­valg til Herning Vands besty­rel­ser, og inter­es­sen har været støt sti­gen­de siden det før­ste valg i 2013. Her stem­te 267 kun­der, mens det i 2018 var knap 1300 kun­der, der sat­te et kryds. Den øge­de inter­es­se glæ­der admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Herning Vand, Niels Møller Jensen, der også ser frem til en spæn­den­de ny peri­o­de med man­ge nye ansig­ter: ”Vi glæ­der os over, at inter­es­sen for val­get har været sti­gen­de og ser frem til at ska­be et godt sam­ar­bejds­kli­ma i de nye besty­rel­ser, hvor seks ud af otte besty­rel­ses­med­lem­mer er nye”

DE NYE BESTYRELSER

De to for­bru­ger­valg­te repræ­sen­tan­ter er ikke de ene­ste nye. To af tre repræ­sen­tan­ter fra byrå­det, byrå­dets udvalg­te med­lem samt de to med­ar­bej­der­valg­te repræ­sen­tan­ter er også nye, når besty­rel­ser­ne sam­les i for­bin­del­se med gene­ral­for­sam­lin­gen den 17. maj.

Herning Vand Holdings nye besty­rel­se
Formand: Bruno Hansen (med­lem af byrå­det)
Næstformand: Karlo Brondbjerg (med­lem af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Anders Madsen (med­lem af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Johannes Østergaard (udpe­get af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Anders Thisgaard Mortensen (med­ar­bej­der­valgt)
Bestyrelsesmedlem: Didde Stenholt (med­ar­bej­der­valgt)

Herning Vand og Herning Rens’ nye besty­rel­se
Formand: Bruno Hansen (med­lem af byrå­det)
Næstformand: Karlo Brondbjerg (med­lem af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Anders Madsen (med­lem af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Johannes Østergaard (udpe­get af byrå­det)
Bestyrelsesmedlem: Lise Maj Venø Nielsen (for­bru­ger­valgt)
Bestyrelsesmedlem: Peter Nowack (for­bru­ger­valgt)
1. sup­ple­ant: Christen Dam Larsen (for­bru­ger­valgt)
2. sup­ple­ant: John Egebjerg-Johansen (for­bru­ger­valgt)
3. sup­ple­ant: Charles Skals Damholt (for­bru­ger­valgt)


Fakta om val­get
 

  • Forbrugervalget fandt sted i peri­o­den fra den 28. febru­ar til den 13. marts og fore­gik ude­luk­ken­de online.
  • 1954 kun­der afgav en stemme.
  • 34.000 kun­der var stem­me­be­ret­ti­ge­de – her­un­der både pri­vat­kun­der og erhvervskun­der, dog kun en stem­me pr. boligenhed.
  • Valget fore­gik via det elek­tro­ni­ske afstem­nings­sy­stem Stemonline, der udby­des af fir­ma­et Dataminds. Ved stem­me­op­tæl­ling sik­res det, at der kun er afgi­vet en stem­me til en kan­di­dat pr. boligenhed.
  • De opstil­le­de kan­di­da­ter og deres stem­me­an­tal kan ses her

Yderlige infor­ma­tion

Er der spørgs­mål eller behov for uddyb­ning, træf­fes admi­ni­stre­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen på mail nmj@herningvand.dk eller mobil 3091 6641.