Forbrugervalg 2022

2022 er året, hvor Herning Vand skal have nye bestyrelser.

Forbrugervalg 2022

Stemmerne er talt op

Og vi kan sige stort til­lyk­ke til Lise Mai Venø Nielsen og Peter Nowack, der er de nye for­bru­ger­re­præ­sen­tan­ter i Herning Vands besty­rel­ser de næste fire år.

Christen Dam Larsen bli­ver 1. sup­ple­ant, John Egebjerg-Johansen 2. sup­ple­ant og Charles Skals Damholt bli­ver 3. suppleant.

Stemmerne for­del­te sig således:

 • Peter Nowack (723 stemmer)
  0%
 • Lise Maj Venø Nielsen (433 stemmer)
  0%
 • Christen Dam Larsen (276 stemmer)
  0%
 • John Egebjerg-Johansen (272 stemmer)
  0%
 • Charles Skals Damholt (250 stemmer)
  0%
 • 1954 stemmer i alt
  0%
Forbrugervalg 2022 herning vand

Mød kandidaterne

Værd at vide om opstilling af kandidater

For at stil­le op som kan­di­dat til Herning Vands besty­rel­ser skal du være myndig.

Der kræ­ves ingen for­ud­gå­en­de kend­skab til besty­rel­ses­ar­bej­de, og vi søger kan­di­da­ter, der har enga­ge­ment og inter­es­se i at være med til at sik­re en fort­sat bære­dyg­tig og effek­tiv udvik­ling af vores vandselskab.

Som for­bru­ger­valgt besty­rel­ses­med­lem ind­går du i besty­rel­ses­ar­bej­det på lige fod med de øvri­ge med­lem­mer af Herning Vands besty­rel­ser. Det vil sige, at du skal vare­ta­ge sel­ska­bets interesser.

Som kan­di­dat skal du erklæ­re sig vil­lig til at mod­ta­ge valg både som besty­rel­ses­med­lem og som suppleant.

Stillere
For at stil­le op som kan­di­dat skal du anbe­fa­les af ti stil­le­re, som alle skal være fysi­ske og myn­di­ge per­so­ner, der er for­bru­ge­re i Herning Vands for­sy­nings­om­rå­de. En stil­ler er en per­son, der anbe­fa­ler kan­di­da­ten. Herudover har stil­le­ren ikke andre for­plig­tel­ser. En stil­ler kan KUN være stil­ler for én kandidat.

Du stil­ler på som kan­di­dat ved at udfyl­de et opstil­lings­ske­ma onli­ne. Du fin­der ske­ma­et ved at tryk­ke på den blå fir­kant læn­ge­re oppe på siden eller direk­te via lin­ket www.stemonline.dk/herningvand 

Har du ikke mulig­hed for at opret­te dig som kan­di­dat onli­ne, kan du  afhen­te et opstil­lings­ske­ma på vores kon­tor på Ålykkevej 5, 7400 Herning.

Du bli­ver gui­det igen­nem opstil­lin­gen, men du skal blandt andet bru­ge et portræt­bil­le­de og en kort beskri­vel­se af dig selv, lige­som du skal have din stil­ler­li­ste klar.

Vælger du at stil­le op som kan­di­dat, skal du som udgangs­punkt selv føre “valg­kamp”.

Vi til­by­der at opta­ge en 30 sekun­ders video med dig, som du kan bru­ge. Vi vil også bru­ge video­en på vores web­s­i­te og soci­a­le medi­er. Optagelserne fore­går tirs­dag den 15. og ons­dag den 16. febru­ar. Nærmere info føl­ger, når du har fået bekræf­tet dit opstil­le­de kandidatur.

De for­bru­ger­valg­te besty­rel­ses­med­lem­mer ind­går på lige fod med de øvri­ge besty­rel­ses­med­lem­mer og har som besty­rel­se til opga­ve at vare­ta­ge Herning Vands inter­es­ser og et ansvar for den over­ord­ne­de ledel­se i Herning Vand.

Bestyrelserne sid­der i fire år ad gan­gen, og de nye besty­rel­ser til­træ­der i andet kvar­tal 2022. Vi afhol­der i de nuvæ­ren­de besty­rel­se 5 – 6 møder årligt. Bestyrelsesmøderne gen­nem­fø­res som enheds­mø­der for besty­rel­ser­ne i Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens. Bestyrelsesposten er lønnet.

Den dag­li­ge udvik­ling og drift udfø­res af ledel­sen, stabs­funk­tio­ner og tre afdelinger.

Du kan læse mere om vores nuvæ­ren­de besty­rel­ser her

Tidsplan for forbrugervalget

Forbrugervalg herning vand

Vær at vide om at stemme til forbrugervalget

Du kan stem­me, hvis du er kun­de ved Herning Vand. Det gæl­der for både vand- og spil­de­vand­skun­der. Der kan afgi­ves en stem­me pr. boligenhed.

Du kan hur­tigt og nemt stem­me med dit NemID fra en hvil­ken som helst elek­tro­nisk enhed.

Klik på bil­le­det, hvor der står “Stem her”, og du kom­mer vide­re til afstemningssiden.

Her kan du også se og læse om kandidaterne.

På afstem­nings­si­den bru­ger du dit NemID til login. Herefter ind­ta­ster du din adres­se og dit cpr-nummer.

Er dine oplys­nin­ger kor­rek­te, er du god­kendt til at stem­me. Herefter kan du væl­ge din kan­di­dat. Det er ikke muligt at for­try­de eller ændre din stem­me, når den er registreret.

Har du ikke et NemID, kan du stem­me ved at få udle­ve­ret en stemmekode.

For at få udle­ve­ret din stem­me­ko­de, skal du hen­ven­de dig i kun­de­ser­vi­ce på Ålykkevej 5, 7400 Herning. Du skal med­brin­ge dit sygesikringsbevis.

Er du god­kendt til at stem­me, får du udle­ve­ret en stem­me­ko­de. Stemmekoden bru­ger du på den elek­tro­ni­ske afstem­nings­si­de, som du til­går ved at klik­ke på “Stem her”.

Valget gen­nem­fø­res med det elek­tro­ni­ske afstem­nings­sy­stem Stemonline, der er udvik­let til at gen­nem­fø­re elek­tro­ni­ske lov- og vedtægts­be­stem­te valg. Systemet er under løben­de kon­trol af uvil­di­ge revisionsvirksomheder.

Virksomheden bag Stemonline, Dataminds, er under­lagt loven om opbe­va­ring og hånd­te­ring af per­son­da­ta, hvil­ket gør iden­ti­fi­ce­ring og offent­lig­gø­rel­se af data om enkelt­per­so­ner ulovlig.

Systemet over­vå­ges døg­net rundt i hele valg­pe­ri­o­den, og ure­gel­mæs­sig­he­der regi­stre­res løbende.

Fuld ano­ny­mi­tet

Der knyt­tes ikke per­son­li­ge oplys­nin­ger til NemID login, der bry­der med prin­cip­pet om fuld ano­ny­mi­tet i stem­me­af­gi­vel­sen. Login bru­ges til at vali­de­re stem­me­be­ret­ti­gel­se og til at opgø­re repræ­sen­ta­tio­nen af ano­ny­mi­se­re­de grup­per i valghandlingen.

Alle valg­da­ta hånd­te­res under kon­trol af revi­sions­virk­som­he­den og lov­giv­nin­gen omkring hånd­te­ring af persondata.

Du kan læse mere om vores nuvæ­ren­de besty­rel­ser her

Renseanlæg og vandværker

Spørgsmål?

Har du spørgs­mål til, hvor­dan du stil­ler op som kan­di­dat eller til Forbrugervalget gene­relt, er du altid vel­kom­men til at rin­ge eller skri­ve til vores valgansvarlige:

PERNILLE BYRGESEN
Kommunikationsmedarbejder
pby@herningvand.dk
tlf.: 3010 2009