2020 Årsrapporten for Herning Vand er godkendt

Pressemeddelse

2020 Årsrapporten for Herning Vand er godkendt

herning vand prikker

13. april 2021

På besty­rel­ses­mø­det den 6. april, 2021, der blev afholdt via Teams, god­kend­te en sam­let besty­rel­se Herning Vands 2020 Årsrapport.

Regnskabet viser, at sel­ska­bet efter års­regn­skabs­lo­ven præ­ste­rer et over­skud på knap 25,3 mio. kr. efter skat. Da Herning Vand er et »hvile-i-sig-selv«-selskab, er det dog mere inter­es­sant at kig­ge på lik­vi­di­tets­regn­ska­bet, hvor årets resul­tat er et minus på 36,5 mil­li­o­ner kroner.

Som sid­ste år skyl­des under­skud­det på lik­vi­di­tet et meget højt inve­ste­rings­ni­veau, hvor der sid­ste år blev brugt 125,9 mil­li­o­ner kro­ner på inve­ste­rin­ger i kloaknettet.

Og det høje inve­ste­rings­ni­veau er en nød­ven­dig og nøje plan­lagt stra­te­gi. ”Rettidig omhu og plan­læg­ning af inve­ste­rin­ger med leve­ti­der på mere end 75 år er afgø­ren­de for at sik­re både nuvæ­ren­de og kom­men­de gene­ra­tio­ner sundt vand til pri­ser, hvor hver gene­ra­tion beta­ler sin andel”, udta­ler vores direk­tør Niels Møller Jensen.

Du kan læse meget mere om regn­ska­bet samt mas­ser af gode histo­ri­er fra os i Årsrapporten 2020, som du fin­der ved at klik­ke på bil­le­det til højre.

Vil du se tid­li­ge­re Årsrapporten, fin­der du dem her.

Klik på bil­le­det for at åbne årsrapporten.

Årsrapport 2020