Struvit

Det kræ­ver nye løs­nin­ger at sik­re en grøn frem­tid for vores børn og børnebørn.

Struvit

Vi har sat os for at for­vand­le slam med højt ind­hold af fos­for til bære­dyg­tig gød­ning. Det fær­di­ge pro­dukt hed­der PhosphorCare.

Fosfor kom­mer ind på ren­se­an­læg­ge­ne med spil­de­van­det og må ikke udle­des til vores udløb. Derfor fjer­ner vi ca. 10 % af fos­for­en i spil­de­van­det ved at udfæl­de Struvit, som inde­hol­der 12 % fosfor.

Derudover til­sæt­ter vi fæld­ning­s­ke­mi­ka­li­er og bru­ger res­sour­cer på at hol­de fosfor-niveauet nede.

Fosfor, også kendt som phosp­hor i fag­s­prog, er et grund­stof, der er essen­ti­elt for alle leven­de celler.

Vi ska­ber med Struvit et bio­lo­gisk kredsløb, med øko­no­misk gevinst.

struvit herning vand
test af rents drikkevand herning vand

Hvad er struvit og fosfor?

  • Struvit er sam­men­sat af fos­for (12,6%), mag­ne­si­um (10%) og kvæl­stof (5,6%)
  • Struvit er af Naturstyrelsen god­kendt som gød­ning i Danmark
  • Fosfor er også kendt som phosp­hor i fagsprog
  • Fosfor er et grund­stof med sym­bo­let P og atom­num­mer 15.
  • Fosfor er et vig­tigt brik i alle leven­de cel­ler, og vig­tig i opbyg­nin­gen af DNA.
  • Fosfor er en knap res­sour­ce, der udgra­ves i miner i bl.a Kina, Marokko og Rusland
  • Fosforressourcen på ver­dens­plan for­ven­tes at være udtømt om 50 – 100 år
  • Vores str­u­vi­tan­læg pro­du­ce­rer knap 40 tons gød­ning om året

Samarbejdspartnere

Norconsult logo
Stjernholm
grundfos
aarhus vand
seges logo
danmarks grønne investeringsfond