Mereff

Medicin- og kemi­ka­li­e­re­ster i vores spil­de­vand er ska­de­li­ge for vand­løb og åer.

Biologisk fjernelse af medicinrester i spildevandet 

Medicin- og kemi­ka­li­e­re­ster i vores spil­de­vand er ska­de­li­ge for vand­løb og åer. Cirka 96 % af medi­cin­re­ster­ne i vores spil­de­vand stam­mer fra pri­va­te hjem. Kun 4 % kom­mer fra hospi­ta­ler­ne. Vi udskil­ler medi­cin­re­ster­ne, når vi går på toilet­tet hjem­me og sen­der dem vide­re til vores loka­le renseanlæg.

Mereff-projektet

I fæl­leskab med gode sam­ar­bejds­part­ne­re har vi i pro­jek­tet Mereff (Miljøeffektiv rens­ning af afløb fra ren­se­an­lægs efflu­en­ter) fun­det og testet en bio­lo­gisk meto­de til at ren­se spil­de­van­det for gen­stri­di­ge medi­cin­re­ster. Metoden er både øko­no­misk og mil­jø­mæs­sig bæredygtig.

Du fin­der en kort gen­nem­gang af pro­jek­tet i sli­de­ren læn­ge­re nede på siden.

Resultatet

Mereff-projektet blev afslut­tet i efter­å­ret 2020 og viste en reduk­tion i fore­kom­sten af læge­mid­ler i spil­de­van­det med 93%.  Desuden blev ammo­ni­u­mind­hol­det redu­ce­ret mel­lem 78 – 93%.

Du fin­der pro­jek­tets ende­lig rap­port via lin­ket herunder.

laboratorieprøver herning vand

Fra fælles håndslag til unikt pilotprojekt

Hvad Mereff projektet har lært os om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand

Det startede med et nyt supersygehus

En frem­tids­sik­ret tek­no­lo­gi og løs­ning, der kan ren­se spil­de­van­det fra det nye syge­hus i Gødstrup på den mest øko­no­mi­ske og bære­dyg­ti­ge måde – en løs­ning, vores kol­le­ga­er i bran­chen om 10 år vil kal­de en miljø- og sam­funds­mæs­sig bega­vet løsning.

Det var målet, da DNV Gødstrup, Herning Kommune og Herning Vand i 2012 gav hin­an­den fæl­les håndslag.

I juni 2019 kom vi et stort skridt nær­me­re en løs­ning. Her hæld­te vi nem­lig vand på et helt unikt pilo­tan­læg, der via bak­te­ri­er ren­ser spil­de­van­det for medicinrester.

Det her er histo­ri­en om den rejse.

Hvad Mereff projektet har lært os om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand

Lokalt og centralt

Tidligere har det været prak­sis, at foru­re­ne­ren af van­det beta­ler, og rens­ning af van­det sker ved kil­den. Det er også grund­la­get for gæl­den­de lovgivning.

Men gav den løs­ning også mening med et nyt syge­hus, når et sti­gen­de antal behand­lin­ger på syge­hu­se­ne fore­går ambu­lant, hvor patien­ter­ne sen­des hjem, inden de kan nå at udskil­le medi­cin­re­ster­ne? Det aspekt vak­te nys­ger­rig­hed og blev under­støt­tet af under­sø­gel­ser, der viste, at op mod 96% af medi­cin­re­ster i spil­de­vand stam­mer fra pri­va­te hjem. Desuden blev der stil­let spørgs­måls­tegn ved øko­no­mi­en i at byg­ge et nyt ren­se­an­læg ved syge­hu­set, når Herning Vands eksi­ste­ren­de ren­se­an­læg med en enkel udbyg­ning kun­ne mod­ta­ge van­det fra sygehuset.

Primo 2018 fik Herning Kommune via en hen­ven­del­se til Miljøstyrelsen fast­slå­et, at sty­rel­sen fandt det hen­sigts­mæs­sigt, at data og resul­ta­ter fra Mermiss* og MEREFF pro­jek­ter­ne skul­le læg­ges til grund for kom­mu­nens ende­li­ge beslut­ning om vil­kå­re­ne i DNV Gødstrups tilslutningstilladelse.

Sagt på en anden måde – en lokal beslut­ning hos Herning Kommune bane­de vej for en cen­tral renseløsning.

* Mermiss: Projektet Miljøeffektiv rens­ning af høj­po­ten­te læge­mid­del­stof­fer i hospi­tals spil­de­vand løb fra 2014 til 2017 og doku­men­te­re­de, at det var muligt at fjer­ne medi­cin­re­ster fra både hospi­tals­spil­de­vand og almin­de­ligt hus­hold­nings­spil­de­vand ved brug af den bio­film­ba­se­ret teknologi.

Biologisk finpolering

Bæredygtig og øko­no­misk. Det var alfa og ome­ga for pro­jek­tet og for valg af ren­se­me­to­de. Traditionelle ren­se­me­to­der med mem­bran­fil­tre, ozon og aktivt kul er effek­ti­ve men ofte mere omkost­nings­tun­ge, hvor­for pro­jek­tet kig­ge­de i ret­ning af en bio­lo­gisk løs­ning, der var ekstrem mil­jø­ven­lig og sam­ti­dig kun­ne hol­de omkost­nin­ger­ne nede.

Løsningen blev en bio­film­ba­se­ret tek­no­lo­gi base­ret på MBBR tek­no­lo­gi­en (se bil­le­det), der sæt­tes på som et ekstra ren­se­trin i for­læn­gel­se af den nuvæ­ren­de rens­ning. Langsomt vok­sen­de medi­cin­spi­sen­de bak­te­ri­er bibe­hol­des i spil­de­van­det og træ­nes til at spi­se de medi­cin­re­ster, der fin­des. Udover de rent mil­jø­mæs­si­ge for­de­le i at anven­de natur­li­ge bak­te­ri­er frem­for at til­fø­je kemi, er den­ne løs­ning sær­de­les øko­no­misk for­del­ag­tig, da den kan byg­ges som et ska­ler­bart ”add on” til eksi­ste­ren­de renseanlæg.

Projektperioden

I 10 måne­der arbej­de­de for­ske­re og tek­ni­ke­re tæt sam­men om at kom­bi­ne­re fest­pe­ri­o­den med sul­te­pe­ri­o­der for at fin­de frem til hvil­ke kom­bi­na­tio­ner, der gav de bed­ste ren­se­re­sul­ta­ter for 15 udvalg­te medicinstoffer.

I video­en her kan du høre lidt mere om pilo­tan­læg­get og det arbej­de, der foregik.

 

Du og jeg får også glæde af løsningen

Fordi rens­nin­gen fore­går cen­tralt her på ren­se­an­læg­get og ikke decen­tralt på DNV Gødstrup, kan vi alle få glæ­de af løs­nin­gen, som sam­let set er plan­lagt til at ren­se ca. 1,5 mio. m3 spil­de­vand årligt. Mængden sva­rer til ca. 10 gan­ge den mæng­de spil­de­vand som bli­ver sendt til Herning Renseanlæg fra DNV Gødstrup. Vi ren­ser alt­så ca. 10 gan­ge så meget vand, som syge­hu­set vil­le have gjort, hvis rens­nin­gen skul­le være sket ved kil­den på sygehuset.

Løsningen er langt bil­li­ge­re for syge­hu­set, da den rens­ning vi alle­re­de fore­ta­ger på Herning Renseanlæg er meget kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Samlet set vil vi kun­ne ren­se langt fle­re mil­jøfrem­me­de stof­fer (eller medi­cin­re­ster) til en pris, som en noget min­dre end alter­na­ti­vet med en pla­ce­ring ved Hospitalet.

Samarbejde og åbenhed

Fælles håndslag. Gode inten­tio­ner. Mod og ide­er der udfor­drer ”ple­jer”. Nytænkning. Alt sam­men vig­ti­ge egen­ska­ber for et godt sam­ar­bej­de. Men resul­ta­ter­ne opnås først, når alle par­ter går ind i sam­ar­bej­det med et åbent og nys­ger­rigt sind og en til­lids­fuld til­gang. Det er blandt andet der­for, det­te pro­jekt har opnå­et resultater.

Eksempelvis da Herning Kommune i myn­dig­heds­rol­len tur­de bru­ge den loka­le beslut­nings­kom­pe­ten­ce til gå nye veje bl.a. i val­get af den cen­tra­le renseløsning.

Når der er mod­gang, er den åbne og til­lids­ful­de til­gang end­nu mere vig­tig. Projektet har haft bump på vej­en, bl.a. i for­hold til beta­ling af  pilo­tan­læg­get. Tilliden og de gode rela­tio­ner mel­lem pro­jekt­part­ner­ne betød net­op her, at vi fik løst opga­ven i fællesskab.

Renseanlæg

Hvad sker der nu?

Projektet er afslut­tet, og rap­por­ten er skrevet.

Næste skridt er, at der i 2022 skal tages løben­de prø­ver fra udlø­bet på syge­hu­set, samt ind­lø­bet og udlø­bet på vores ren­se­an­læg. Formålet er at fin­de ud af hvor man­ge medi­cin­re­ster, der fin­der hele vej­en igen­nem systemet.

Herefter skal Herning Kommune beslut­te, om syge­hu­set skal have udløb­stil­la­del­se eller ej. Først der­ef­ter ved vi, hvad vi skal gøre.

Renseanlæg

Spørgsmål?

Har du spørgs­mål til pro­jek­tet, er du vel­kom­men til at kontakte:

Jan Ravn
Teamleder, Klima, Proces & Udvikling
Tlf. 3091 6642
Email: jar@herningvand.dk

Samarbejdspartnere

Århus universitetshospital
DNV Gødstrup
Teknologisk Institut logo
DTU logo
Hillerød Forsyning
Krüger