Mereff

Medicin- og kemi­ka­li­e­re­ster i vores spil­de­vand er ska­de­li­ge for vand­løb og åer.

Mereff

Medicin- og kemi­ka­li­e­re­ster i vores spil­de­vand er ska­de­li­ge for vand­løb og åer. Cirka 96 % af medi­cin­re­ster­ne i vores spil­de­vand stam­mer fra pri­va­te hjem. Kun 4 % kom­mer fra hospi­ta­ler­ne. Vi udskil­ler medi­cin­re­ster­ne, når vi går på toilet­tet hjem­me og sen­der dem vide­re til vores loka­le ren­se­an­læg. Vi har i fæl­les­skab med vores sam­ar­bejds­part­ne­re fun­det en bio­lo­gisk meto­de til at ren­se spil­de­van­det for gen­stri­di­ge medi­cin­re­ster. Metoden er både øko­no­misk og mil­jø­mæs­sig bæredygtig.

laboratorieprøver herning vand

Fakta om projektet

MERMISS hjem

Bakterier med smag for medicinrester

Bakterier træ­net i at spi­se ska­de­li­ge medicinrester.

MERMISS hjem

95 % kommer fra private hjem

MERMISS rens

En del af renseanlægget

Struvit stoppede rør

Renere cyklus

Fosforen kan, som det sam­men­sat­te stof str­u­vit, til­stop­pe rør, pum­per og veks­ler. Det kan være en stor omkost­ning for renseanlægget.

Struvit regnskab

Sundere vand

Vores grøn­ne regn­skab bli­ver styrket.

Struvit gødning

Samme pris

Samarbejdspartnere

Århus universitetshospital
DNV Gødstrup
Teknologisk Institut logo
DTU logo
Hillerød Forsyning
Krüger