Lillelund Engpark

Naturoplevelser kom­bi­ne­ret med klimasikring

Om os > Udviklingsprojekter > Lillelund Engpark

Lillelund Engpark

Herning Kommune har omdan­net et grønt områ­de til en natur­rig søpark, der kan opsam­le regn­vand og for­hin­dre sto­re over­svøm­mel­ser. Området lig­ger mel­lem to byde­le og giver mulig­hed for både fril­ufts­liv og motion.

Klimasøen kan rum­me 60.000 m³ vand og redu­ce­rer vand­stan­den i kri­ti­ske vand­løb med op til 30 cm. Lillelund Engpark blev ind­vi­et den 8. juni 2018. Man kan nyde natu­r­om­rå­det ved at føl­ge hjer­testien rundt om søen. Vandet er ikke egnet til at bade i, men ska­ber basis for meget dyreliv.

Lillelund Engpark.herning
Lillelund Miljø herning

På listen over de 100 bedste klimaløsninger i Danmark

Lillelund Engpark figu­re­rer i ‘Klima100’, som er en liste over de 100 bed­ste kli­ma­løs­nin­ger i Danmark. Udnævnelsen står Realdania, Sustainia og CONCITO bag.

Projektet koster alt i alt fire mil­li­o­ner kro­ner og er finan­si­e­ret af Herning Vand.

Læs meget mere på Herning Kommunes hjemmeside

Fns Klimamaal No 6

Når ekstre­me regn­skyl over­svøm­mer klo­ak­ker­ne, foru­re­ner det van­d­om­rå­der med spil­de­vand. Lillelund Engpark er med til at mind­ske risi­ko­en for oversvømmelser.

Fns Klimamål No 13

Klimasøen er med til at gøre Herning Kommune robust. Klimaforandringerne byder på stør­re mæng­der regn­vand og kli­ma­sø­en er med til at und­gå sto­re oversvømmelser.