Høfde 42

Kan nye ren­se­tek­no­lo­gi­er brugt ved Høfde 42 også bru­ges i vandforsyningen?

Om os > Udviklingsprojekter > Høfde 42

Høfde 42

Høfde 42 er gam­melt depo­ni for kemi­fa­brik­ken Cheminova belig­gen­de ved Thyborøn og Harboøre på Vestkysten. Deponering af kemi­ka­lie­af­fald ved Høfde 42 ske­te i 50’erne og 60’erne med til­la­del­se fra sta­ten, som også selv depo­ne­re­de kemi­ka­lie­af­fald på ste­det. Deponiet kal­des en gene­ra­tions­foru­re­nin­gen  og her fin­des sto­re mæng­der af sundhedsfarlige- og mil­jøfrem­me­stof­fer bun­det i sandet.

I for­bin­del­se med oprens­nin­gen udvik­les spe­ci­fik­ke ren­se­tek­no­lo­gi­er, som kan opren­se dis­se stof­fer fra san­det og jord­bun­den. Gennem det­te fyrtårnspro­jekt ønskes det at se mulig­he­der­ne i de nye ren­se­tek­no­lo­gi­er og under­sø­ge om tek­nik­ker­ne kan gøres gavn andre ste­der, her især i vand­sek­to­ren, hvor der er sti­gen­de udfor­drin­ger med mil­jøfrem­me­de stof­fer og krav til rensning.

Vi del­ta­ger i pro­jek­tet som sparringspartner.

Høfde42

Samarbejdspartnere

Herning Vand logo
Via University College Logo
Lemvig Vand
KIMATORIUMdkbyline