Den trojanske Hest

Fortidens syn­der er ved at ind­hen­te os i form af pesti­ci­der i grundvandet

Om os > Udviklingsprojekter > Den Trojanske Hest

Den Trojanske Hest

Fortidens syn­der er ved at ind­hen­te os i form af pesti­ci­der i grund­van­det. Over 100 vand­bor­in­ger bli­ver årligt luk­ket på grund af fund af pesti­ci­der, men der er måske håb for, at vi med en bio­lo­gisk rens­ning kan genåb­ne nog­le af dis­se bor­in­ger. Den bio­lo­gi­ske rens­ning går ud på at bru­ge bak­te­ri­er­ne, der natur­ligt er i sand­fil­tre­ne på vand­vær­ker­ne, til at fjer­ne pesti­ci­der­ne. Projektet Den Trojanske Hest under­søg­te præ­cis det.

Den Trojanske Hest
Den Trojanske Hest

Projektets faser

Den før­ste del af pro­jek­tet kør­te fra 2016 – 2020 og i 2016 bevil­li­get af Innovationsfonden.

Det sam­le­de pro­jekt­bud­get var på 8,65 mil­li­o­ner kr. Ud af det sam­le­de pro­jekt­bud­get har Innovationsfonden inve­ste­ret de 5,75 mil­li­o­ner kr. i projektet.

Projektet star­te­de som et labo­ra­to­ri­e­for­søg, og sene­re blev der lavet et udvi­det for­søg (med kolon­ner) med vand fra Nordre Vandværk her i Herning.

Projektets før­ste fase arbej­de­de med pesti­ci­der­ne Glyphosat og BAM, og der blev opnå­et gode resul­ta­ter både ved at flyt­te sand, som inde­hol­der bak­te­ri­er, men også ved at ind­sæt­te en ren bak­te­ri­e­kul­tur i en sandkolonne.

2021 – 2022 var pro­jek­tets anden fase kal­det Pesticidfrit Vand.

I anden fase blev for­sø­ge­ne lavet med pesti­ci­der­ne MCPP og evt. DMS. Efter et udvi­det for­søg (med kolon­ner) i Herning med MCPP, blev pilot­for­sø­get i 2022 lavet hos Hjørring Vand.

Den sam­le­de rap­port for­ven­tes at udkom­me i før­ste halv­del af 2023.

Hvad er MUDP?

MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og er en lov fra 2015, der skal frem­me udvik­ling og anven­del­se af nye effek­ti­ve mil­jø­løs­nin­ger på pri­o­ri­te­re­de mil­jøud­for­drin­ger og sam­ti­digt under­støt­te vækst og beskæf­ti­gel­se. Du kan læse mere om MUDP og MUDP-projekter her Baggrund (ecoinnovation.dk)

 

Renseanlæg

Teknikken bag..

Sandfiltre bru­ges på alle vand­vær­ker til at ren­se grund­van­det, inden det ledes ud til kun­der­ne som drik­ke­vand. Filtrene har en enorm over­fla­de, som bak­te­ri­er fæst­ner sig på, og i bare ét gram sand kan der være op til en mil­li­ard bak­te­ri­er, som lever af uren­he­der i grund­van­det. Men bak­te­ri­er er ikke bare bak­te­ri­er. For eksem­pel har det vist sig, at bak­te­ri­er­ne i nog­le sand­fil­tre er i stand til at spi­se pesti­ci­der, mens andre ikke har den­ne evne.

Bakterier fra fil­tre med gode bio­lo­gi­ske egen­ska­ber bli­ver ren­dyr­ket og opfor­me­ret og kan så efter­føl­gen­de over­fø­res til de sand­fil­tre, der ikke har evnet at fjer­ne pesti­ci­der. Det har vist sig, at den evne, som de effek­ti­ve bak­te­ri­er bærer, hur­tigt kan etab­le­re sig og bli­ve en del af sand­fil­trets natur­li­ge bakterieflora.

Fokus i pro­jek­tet er ret­tet på de små natur­li­ge ”dna-bobler” (kal­det plas­mi­der) i bak­te­ri­er­ne, for­di det er dem, der bærer på de gode egen­ska­ber. Når dis­se natur­li­ge bak­te­ri­er intro­du­ce­res som rene kul­tu­rer eller via trans­plan­ta­tion af sand, kan det­te plas­mid over­fø­res til bak­te­ri­e­stam­mer­ne i fil­tret, nær­mest som var det en tro­jansk hest.

Samarbejdspartnere

Herning Vand logo
Kemic vandrens as
Teknologisk Institut logo
DTU logo
Furesø Vandforsyning logo