Nyhedsarkiv >Hvordan kan Herning Vands nye vandværk skabe merværdi for området omkring Løvbakkerne?

Nyhed

Hvordan kan Herning Vands nye vandværk skabe merværdi for området omkring Løvbakkerne?

herning vand prikker

23. maj 2024

Det vil vi meget ger­ne høre dine tan­ker om.

Derfor invi­te­rer vi alle inter­es­se­re­de bor­ge­re til at kom­me med vær­di­ful­de ind­s­park til udvik­lin­gen af nær­om­rå­det ved og omkring Løvbakkernes Vandværk som f.eks:

  • Hvordan kan Løvbakkernes Vandværk ska­be mer­vær­di ift. alle­re­de eksi­ste­ren­de akti­vi­te­ter og lærings­mil­jø­er i området?
  • Hvordan kan anlæg­get ind­pas­ses i de naturs­køn­ne omgi­vel­ser og sam­ti­dig bru­ges rekreativt?

Du kan kom­me med dine input på to måder.

Idemøde

Tirsdag den 28. maj, kl. 17:00 – 20:00 afhol­der vi et idé­mø­de i Løvbakkehuset, Løvbakkevej 32, 7400 Herning. Her kan du møde admi­ni­stre­ren­de direk­tør for Herning Vand Hans Erik Kristoffersen og pro­jekt­le­de­re Lise Kristensen og Morten Balle Poulsen, der vil tage dig med på en tur i det områ­de, vand­vær­ket skal ind­pas­ses i. Herefter vil der være en præ­sen­ta­tion af Herning Vands pla­ner efter­fulgt af snak og dis­kus­sion, hvor vi meget ger­ne vil høre dine tan­ker og ideer.

Der er begræn­set med plads i Løvbakkehuset. Derfor er til­mel­ding nød­ven­digt på lkr@herningvand.dk. Du mod­ta­ger en mail med bekræf­tel­se på din del­ta­gel­se. Pladser for­de­les efter først-til-mølle-princippet.

Send os dine ideer og tanker

Har du ikke mulig­hed for at del­ta­ge på inter­es­sent­mø­det, vil vi sta­dig meget ger­ne høre dine ide­er. Du kan der­for sen­de dem til os ved at udfyl­de for­mu­la­ren, som du fin­der på neden­stå­en­de link.

Baggrund

I juni 2022 beslut­te­de vores besty­rel­se, at vi skal byg­ge nyt vand­værk. Det kan du læse meget mere om her Nyt vand­værk – skal stå fær­digt i 2027 – Herning Vand

Et stort ønske fra både besty­rel­sen og os er, at are­a­ler­ne ved og omkring Løvbakkernes Vandværk skal ind­gå posi­tivt og under­støt­ten­de i alle­re­de eksi­ste­ren­de akti­vi­te­ter og lærings­mil­jø­er i områ­det. For at få det til at lyk­kes, er det vig­tigt, at rele­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re, her­un­der bor­ge­re og bru­ge­re af områ­det, invi­te­res til idé­mø­de med fokus på de prin­cip­per og ram­mer, der ønskes for den rekre­a­ti­ve brug af det nye vand­værk og nær­om­rå­det. Her er vi nys­ger­ri­ge på, hvil­ke ønsker, behov og idéer de har for vide­re­ud­vik­ling af de naturs­køn­ne omgi­vel­ser vand­vær­ket pla­ce­res i.

På den bag­grund afhol­der vi fire inter­es­sent­mø­der – et for rele­van­te med­ar­bej­de­re hos Herning Kommune, et for erhvervs- og kul­tur­li­vet, et for fon­de og andre muli­ge bidrag­sy­de­re samt det­te møde for bor­ge­re i Herning Kommune.

Tanker og ide­er fra de fire møder sam­les i et notat med beskri­vel­se af over­ord­ne­de prin­cip­per for og kon­kre­te ønsker og ide­er til, hvad områ­det kan bru­ges til. Notatet skal ind­gå i udbuds­ma­te­ri­a­let for vand­værks­byg­ge­ri­et og vil dan­ne grund­lag for et pro­jekt­for­slag for nærområdet.