Herning

Her på siden kan du læse om aktu­el­le og plan­lag­te pro­jek­ter i Herning by. Du fin­der des­u­den de orientering- og infor­ma­tions­bre­ve, der er udsendt.

Har du spørgs­mål til et spe­ci­fikt pro­jekt, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på pro­jekt­le­de­ren og andre rele­van­te kon­takt­per­so­ner under sel­ve projektet.

Kort over projekter

Find plan­lag­te pro­jek­ter og pro­jek­ter i andre byer i kom­mu­nen på lin­ket herunder.

Er du ejendomsmægler?

Og har du brug for vores digi­ta­le kort over klo­a­k­rør, stop­ha­ner, klo­a­ke­rings­ty­pe på en ejen­dom osv., fin­der du kor­tet på lin­ket herunder.

Orienteringsbreve og adresselister – 24. juni, 2021

Der er den 24. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. sep­tem­ber 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Kloakfornyelse: Godthåbsvej, Samsøvej (etape 1)

Dette er før­ste eta­pe i sepa­re­rin­gen af Godthåbsvej. Den omhand­ler den vest­li­ge del af Godthåbsvej, samt Samsøvej.

Separeringen sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen men er også til­trængt pga. den eksi­ste­ren­de klo­aks dår­li­ge tilstand.

Dette er før­ste eta­pe i sepa­re­rin­gen af Godthåbsvej.

Den omhand­ler den vest­li­ge del af Godthåbsvej, samt Samsøvej.

Der føl­ger en eta­pe på den øst­li­ge del af Godthåbsvej, samt veje­ne Manøvej, Fanøvej og Rømøvej.

Separeringen sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen men er også til­trængt pga. den eksi­ste­ren­de klo­aks dår­li­ge tilstand.

Herning Kommune udskif­ter sam­ti­dig kants­ten og fortove.

Der er afholdt lici­ta­tion på udfø­rel­se af opga­ven, og opga­ven er til­delt VKA fra Ulfborg.

Det for­ven­tes, at Herning Kommune udsen­der påbud om sepa­re­ring for de berør­te ejendomme.

Påbuddene vil nor­malt bli­ve udsendt når klo­ak­se­pa­re­ring i vej­en er afslut­tet. Herefter har man 12 måne­der til at sepa­re­re på egen grund. Dvs. man må for­ven­te en frist, der udlø­ber omkring som­mer­fe­ri­en 2025.

Anlægsarbejdet udfø­res fra den 10. feb. til 15. juli, 2024.

Herning Vand, pro­jekt­le­der
Bjarne Kristensen
Tlf.: 3091 6668
Mail: bkr@herningvand.dk

Herning Kommune
Satenik Gasparyan
Tlf.: 4016 3279
Mail: vtbsa@herning.dk

Entreprenør
VKA
Tlf.: 7930 1288
Mail: vka@vka-staby.dk

Kloakfornyelse: Rødtjørnvej og Slåenvej

Som den sid­ste del af Kikkenborgkvarteret sepa­re­res nu de sid­ste adres­ser på Rødtjørnevej og Slåenvej.

Dette sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen.

 

Som den sid­ste del af Kikkenborgkvarteret sepa­re­res nu de sid­ste adres­ser på Rødtjørnevej og Slåenvej.

Dette sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen.

Herning Kommune udskif­ter sam­ti­dig kants­ten og fortove.

Der er afholdt lici­ta­tion på udfø­rel­se af opga­ven og opga­ven er til­delt VKA, fra Ulfborg.

Der er udsendt påbud om sepa­re­ring til de berør­te ejendomme.

Projektets arbejds­om­rå­de frem­går af det­te kort

Anlægsarbejdet pågår fra den 10. august – 15. dec. 2023.

Projektleder, Herning Vand
Bjarne Kristensen
Tlf. 30916668
Mail: bkr@herningvand.dk

Projektleder, Herning Kommune
Satenik Gasparyan
Tlf. 40 16 32 79
Mail vtbsa@herning.dk

Entreprenør
VKA
Tlf. 79 30 12 88
Mail:  vka@vka-staby.dk

Byfornyelse: Bethaniagade

Fornyelsesprojekt med Herning kommune.

Projektet for­ven­tes udbudt i 1. hal­vår i 2023. Gravearbejdet for­ven­tes at star­te i 2. hal­vår af 2023 og for­ven­tes afslut­tet i 2024.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Brosonsvej, Gullestrupvej, H.P. Hansens vej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet for­ven­tes udført i peri­o­den 2023 – 2026.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk

Strømpeforing Dalgas alle m.fl.

Kloakken skal strøm­pe­fo­res. Arbejdet udfø­res som opgrav­nings­fri metode. 

https://herningvand.dk/wp-content/uploads/2023/07/Infobrev_Dalgas-Alle-og-Vestergade_27.07.23-v3.pdf

Se ved­lag­te bilag

Projektleder for Herning Vand

Claus Hemmingsen
Tlf. 4083 0818
Email: cvh@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Herregårdparken

Kloakken skal renoveres.

Projektet udfø­res i 2021.

Projektleder for Herning Vand

Lars Rathje
Tlf. 2012 8770
Email: lar@herningvand.dk