Herning

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 24. juni, 2021

Der er den 24. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. sep­tem­ber 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Kloakfornyelse: Mindegade

Kloak, drik­ke­vand og belæg­ning skal for­ny­es. Herning Kommune & Herning Vand laver et fæl­les udbud på udskift­ning af for­sy­nings­led­nin­ger og belæg­ning. Derudover vil andre led­nings eje­re også udskif­te kab­ler osv

Herning vand udskif­ter klo­ak frem til skel. Der vil bli­ve ført 2 stik led­nin­ger fra ejen­dom­men (en stik led­ning til spil­de­vand og regn­vand fra bag­si­den af huset, samt en stik led­ning til regn­vand) det vil vær muligt for alle ejen­dom­me, at afle­de regn­vand til regn­vands­led­nin­gen hvis man ønsker det.

Der vil sam­ti­dig bli­ve skif­tet drik­ke­vands­led­ning rem til den nuvæ­ren­de stophane.

Information om Herning Kommunes belæg­nings arbej­de kan fin­des på føl­gen­de link Mindegade renove­res – Herning Kommune

Herning Vand star­ter klo­akpro­jek­tet op d. 23. august med at fræ­se asfal­ten i Mindegade.

Fra d. 23. August til d. 10. sep­tem­ber 2021 skal drik­ke­vands­led­ning udskiftes.

Fra d. 13.september 2021 til d. 13. april 2022 skal der etab­le­res ny regn- og fæl­les led­ning med nye stik til skel.

Projektleder for Herning Vand
Projektleder Lasse Dinesen
Tlf. 81750841
Mail: ldi@herningvand.dk

Vandledningsfornyelse: Paghs Allé

Renovering af vand­led­ning på Paghs Alle.

Der hen­vi­ses til info­bre­vet for nær­me­re infor­ma­tion om projektet.

Projektet har plan­lagt opstart i uge 7 og for­ven­tes at være fær­dig­gjort i uge 10.

Herefter vil pro­jek­tet fort­sæt­te i den syd­li­ge del af Paghs Alle.

Projektleder for Herning Vand

Mads Riber
Projektleder, Drikkevand
Email: mrr@herningvand.dk
Mobil: 4011 2241

Byfornyelse: Bethaniagade

Fornyelsesprojekt med Herning kommune.

Projektet for­ven­tes udbudt i 1. hal­vår i 2023. Gravearbejdet for­ven­tes at star­te i 2. hal­vår af 2023 og for­ven­tes afslut­tet i 2024.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Mørupvej

Kloakken skal fornyes.

Projektet for­ven­tes udført i løbet af peri­o­den 2023 – 2026.

Projektet har end­nu ikke fået til­delt kontaktpersoner.

Kloakfornyelse: Godthåbsvej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet for­ven­tes udført i løbet af peri­o­den 2023 – 2026.

Projektet har end­nu ikke fået udpe­get kontaktpersoner.

Kloakfornyelse: Herregårdparken

Kloakken skal renoveres.

Projektet udfø­res i 2021.

Projektleder for Herning Vand

Lars Rathje
Tlf. 2012 8770
Email: lar@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Brosonsvej, Gullestrupvej, H.P. Hansens vej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet for­ven­tes udført i peri­o­den 2023 – 2026.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk