Herning

Her på siden kan du læse om aktu­el­le og plan­lag­te pro­jek­ter i Herning by. Du fin­der des­u­den de orientering- og infor­ma­tions­bre­ve, der er udsendt.

Har du spørgs­mål til et spe­ci­fikt pro­jekt, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på pro­jekt­le­de­ren og andre rele­van­te kon­takt­per­so­ner under sel­ve projektet.

Kort over projekter

Find plan­lag­te pro­jek­ter og pro­jek­ter i andre byer i kom­mu­nen på lin­ket herunder.

Er du ejendomsmægler?

Og har du brug for vores digi­ta­le kort over klo­a­k­rør, stop­ha­ner, klo­a­ke­rings­ty­pe på en ejen­dom osv., fin­der du kor­tet på lin­ket herunder.

Orienteringsbreve og adresselister – 24. juni, 2021

Der er den 24. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. sep­tem­ber 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Herning.

Kloakfornyelse: Godthåbsvej, Samsøvej (etape 1)

Dette er før­ste eta­pe i sepa­re­rin­gen af Godthåbsvej. Den omhand­ler den vest­li­ge del af Godthåbsvej, samt Samsøvej.

Separeringen sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen men er også til­trængt pga. den eksi­ste­ren­de klo­aks dår­li­ge tilstand.

Dette er før­ste eta­pe i sepa­re­rin­gen af Godthåbsvej.

Den omhand­ler den vest­li­ge del af Godthåbsvej, samt Samsøvej.

Der føl­ger en eta­pe på den øst­li­ge del af Godthåbsvej, samt veje­ne Manøvej, Fanøvej og Rømøvej.

Separeringen sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen men er også til­trængt pga. den eksi­ste­ren­de klo­aks dår­li­ge tilstand.

Herning Kommune udskif­ter sam­ti­dig kants­ten og fortove.

Der er afholdt lici­ta­tion på udfø­rel­se af opga­ven, og opga­ven er til­delt VKA fra Ulfborg.

Det for­ven­tes, at Herning Kommune udsen­der påbud om sepa­re­ring for de berør­te ejendomme.

Påbuddene vil nor­malt bli­ve udsendt når klo­ak­se­pa­re­ring i vej­en er afslut­tet. Herefter har man 12 måne­der til at sepa­re­re på egen grund. Dvs. man må for­ven­te en frist, der udlø­ber omkring som­mer­fe­ri­en 2025.

Anlægsarbejdet udfø­res fra den 10. feb. til 15. juli, 2024.

Herning Vand, pro­jekt­le­der
Bjarne Kristensen
Tlf.: 3091 6668
Mail: bkr@herningvand.dk

Herning Kommune
Satenik Gasparyan
Tlf.: 4016 3279
Mail: vtbsa@herning.dk

Entreprenør
VKA
Tlf.: 7930 1288
Mail: vka@vka-staby.dk

Kloakfornyelse: Rødtjørnvej og Slåenvej

Som den sid­ste del af Kikkenborgkvarteret sepa­re­res nu de sid­ste adres­ser på Rødtjørnevej og Slåenvej.

Dette sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen.

 

Som den sid­ste del af Kikkenborgkvarteret sepa­re­res nu de sid­ste adres­ser på Rødtjørnevej og Slåenvej.

Dette sker hoved­sa­ge­lig for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren i Knudmosen.

Herning Kommune udskif­ter sam­ti­dig kants­ten og fortove.

Der er afholdt lici­ta­tion på udfø­rel­se af opga­ven og opga­ven er til­delt VKA, fra Ulfborg.

Der er udsendt påbud om sepa­re­ring til de berør­te ejendomme.

Projektets arbejds­om­rå­de frem­går af det­te kort

Anlægsarbejdet pågår fra den 10. august – 15. dec. 2023.

Projektleder, Herning Vand
Bjarne Kristensen
Tlf. 30916668
Mail: bkr@herningvand.dk

Projektleder, Herning Kommune
Satenik Gasparyan
Tlf. 40 16 32 79
Mail vtbsa@herning.dk

Entreprenør
VKA
Tlf. 79 30 12 88
Mail:  vka@vka-staby.dk

Byfornyelse: Bethaniagade

Fornyelsesprojekt med Herning kommune.

Herning Vand A/S vil lave nyt klo­ak­sy­stem i Bethaniagade, og de omkring­lig­gen­de gader. System vil bli­ve et semi-separeret system, hvor der i frem­ti­den vil være en fælles-kloakledning, til både spil­de­vand og regn­vand, og en regn­vands­led­ning ude­luk­ken­de til regn­vand. Den sidst nævn­te led­ning er til vejaf­van­ding og faca­de­af­van­ding. Grunden til at der i det­te områ­de laves en semi­se­pa­re­ret løs­ning er at det ikke vil være muligt for ældre bydel i midt­by­en at lave en fuld sepa­re­ring. Der vil ikke bli­ve sendt et påbud i for­bin­del­se med det­te pro­jekt. Der udsen­des ikke påbud om sepa­re­ring i områ­der med semiseparering. 

Herning kom­mu­ne vil udskif­te for­tove og kants­ten ‚og der­u­d­over lave gene­relt for­ny­el­se i form at ny beplantning. 

Projektet for­ven­tes udbudt i 2. eller 3. kvar­tal 2024.

Gravearbejdet for­ven­tes at star­te i 3. kvar­tal 2024 og for­ven­tes afslut­tet i slut­nin­gen af 2025 eller star­ten af 2026. Mere infor­ma­tion senere. 

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Brosonsvej, Gullestrupvej, H.P. Hansens vej m.m.

Anden sid­ste del af det nord­li­ge Herning Midtby mang­ler at bli­ve udført, nem­lig Brorsonsvej områ­det. Regnvand fra områ­det vil i frem­ti­den løbet til Lillelund eng­park. Den sid­ste del af det sam­me pro­jekt er H.P. Hansens vej området. 

 

Projektet for­ven­tes udført i peri­o­den fra for­å­ret 2025 til udgan­gen af 2026.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk

Strømpeforing Dalgas alle m.fl.

Kloakken skal strøm­pe­fo­res. Arbejdet udfø­res som opgrav­nings­fri metode. 

https://herningvand.dk/wp-content/uploads/2023/07/Infobrev_Dalgas-Alle-og-Vestergade_27.07.23-v3.pdf

Se ved­lag­te bilag

Projektleder for Herning Vand

Claus Hemmingsen
Tlf. 4083 0818
Email: cvh@herningvand.dk

Kloakfornyelse: Herregårdparken

Kloakken skal renoveres.

Projektet udfø­res i 2021.

Projektleder for Herning Vand

Lars Rathje
Tlf. 2012 8770
Email: lar@herningvand.dk

Kloak: Kloakfornyelse, Sandagervej

Herning Vand har beslut­tet at udskif­te eksi­ste­ren­de sepa­rat klo­ak på oven­stå­en­de vej. Udskiftningen sker på grund af, at de nuvæ­ren­de rør­led­nin­ger og brøn­de er i tem­me­lig dår­lig stand.

Ovenstående sker ved at udskif­te de eksi­ste­ren­de led­nin­ger med en ny spil­de­vands­led­ning og en ny regn­vands­led­ning – ca. 700 lbm. på Sandagervej nord for Mads Eg Damgaards Vej
(Mads Eg Damgaards Vej – Granvænget).

Spildevandssystemet udfø­res i Ø 250 PVC led­nin­ger og regn­vands­sy­ste­met udfø­res i Ø 500 – Ø1000 BT led­nin­ger.
Mellem led­nin­ger udfø­res der Ø 1000 og Ø 1250 brøn­de efter behov.

Endvidere etab­le­res der også nye spil­de­vands­stik­led­nin­ger og regn­vands­stik­led­nin­ger til de til­stø­de­n­de ejendomme.

Der udskif­tes også vandledninger

Samtidig med klo­akpro­jek­tet udskif­tes der også vand­led­nin­ger i kryd­se­ne Mads Eg Damgaards Vej/Sandagervej og Agerlandsvej/Sandagervej

Spørgsmål kan ret­tes til Herning Vand, Ålykkevej 5, Herning.

Kloakentreprisen udfø­res i føl­gen­de peri­o­de: 05. febru­ar 2024 – ulti­mo JUN 2024

Udførende entre­pre­nør
Ole Andersen A/S
Industriparken 32, Lind
7400 Herning

Kontaktperson
Frederik Andersen
Tlf.   2830 4870
Mail: frederik@o‑a.dk

Projektleder for Herning Vand (Kloak)
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Projektleder for Herning Vand (Vand)
Mads Riber Rasmussen
Tlf. 4011 2241
Mail: mrr@herningvand.dk  

Daglig TILSYN i anlægs­pe­ri­o­den (Artelia)
Jesper Ehlers Andersen
Tlf. 2328 8819
Mail: jean@arteliagroup.dk