Nyhedsarkiv >Dobbelt op på indvielse af regnvandsbassiner

Nyhed

Dobbelt op på indvielse af regnvandsbassiner

herning vand prikker

17. maj 2023

Vi ple­jer ikke sådan at mar­ke­re, at vi er fær­di­ge med at etab­le­re et regn­vands­bas­sin. Men når bas­si­net er en del af et stør­re pro­jekt, der ska­ber grøn­ne områ­der til gavn for bor­ger­ne, natu­ren og bio­di­ver­si­te­ten, er det bestemt værd at fejre. Derfor har vores direk­tør Niels haft travlt med røde sno­re og sak­se for de sid­ste par dage har budt på ikke min­dre end to indvielser.

Oasen i Timring

Første stop var Timring, hvor Aktiv Timring stod for den offi­ci­el­le ind­vi­el­se af Oasen – et rekre­a­tivt områ­de skabt af loka­le kræf­ter ved det regn­vands­bas­sin langs Birkemosevej, vi har etab­le­ret i for­bin­del­se med 1. eta­pe af klo­ak­se­pa­re­rin­gen i Timring. Du kan læse mere om det pro­jekt her.

Gjellerup Enge

Andet stop var Gjellerup Enge – et cir­ka 90 hektar stort natu­r­om­rå­det mel­lem Birk, Hammerum og Gjellerup. Området, der er skabt i sam­ar­bej­de med Herning Kommune, Ege Carpets, Den Danske Naturfond og Ravnsbjerg Grundejerforening. Her stod borg­me­ster Dorte West for den offi­ci­el­le ind­vi­el­se sam­men med Ege Carpets direk­tør Rune Stephansen.

Området, der skal være med til at styr­ke bio­di­ver­si­te­ten, er ind­heg­net og huser udover heste, biso­ner, insek­ter, fug­le og plan­ter også rig mulig­hed for smuk­ke natu­ro­p­le­vel­ser for de besøgende.

Vores bidrag til pro­jek­tet udsprin­ger af de regn­vands­bas­si­ner, vi har etab­le­ret i områ­det i for­bin­del­se med klo­ak­se­pa­re­ring i Hammerum. Rundt om bas­si­ner­ne og langs vand­ve­je­ne er der rig mulig­hed for gåtu­re, lige­som det er muligt at gå op på den 10 meter høje udkigs­bak­ke, som er opbyg­get af jord fra de nye bassiner.

Herunder fin­der du bil­le­der fra de to begivenheder.

Oasen i Timring

Gjellerup Enge