Nyhedsarkiv >Samarbejde med stærke, lokale kræfter omdanner klimatilpasning til en grøn oase

Nyhed

Samarbejde med stærke, lokale kræfter omdanner klimatilpasning til en grøn oase

herning vand prikker

30. januar 2023

Klimasikring – som også kal­des kli­ma­til­pas­ning – hand­ler om at plan­læg­ge og desig­ne bort­led­ning af vand, så der opstår fær­re­st muli­ge ska­der i for­bin­del­se med meget kraf­tig regn og sky­brud. Det vil sige regn i et omfang, klo­ak­ker hver­ken kan eller skal tage. Et andet ele­ment i kli­ma­til­pas­ning er klo­ak­se­pa­re­ring, hvor spil­de­vand hånd­te­res cen­tralt på ren­se­an­læg­get og regn­vand lokalt via regnvandsbassiner.

Et regn­vands­bas­sin er et af de mest brug­te kli­ma­til­pas­nings­til­tag, og når vi opfø­rer regn­vands­bas­si­ner f.eks. i for­bin­del­se med klo­ak­se­pa­re­rings­pro­jek­ter, gør vi vores bed­ste for sam­ti­dig at ska­be grøn­ne områ­der i bymil­jø­et. Derfor er det ekstra glæ­de­ligt, når lokal­sam­fun­det gri­ber chan­cen og i sam­ar­bej­de med os gør en stor ind­sats for at omdan­ne en nød­ven­dig­hed til et skønt, grønt områ­de til gavn for bebo­er­ne og lokal­sam­fun­det. Det er præ­cis, hvad der ske­te i Timring.

Kloakseparering i Timring

I efter­å­ret 2022 afslut­te­de vi 1. eta­pe af klo­ak­se­pa­re­rin­gen i Timring. En sepa­re­ring, der omfat­ter cir­ka halv­de­len af byen. Som et led i sepa­re­rin­gen etab­le­re­de vi et regn­vands­bas­sin langs Birkmosevej syd for byen.

Bassinet har et per­ma­nent vand­spejl (= vandspejlet/vandstanden i bas­si­net, når det ikke har reg­net i nog­le dage, og bas­si­net der­for er tømt for opst­u­vet regn­vand) på ca. 4.900 m2 og en våd­vo­lu­men (volu­men af bas­si­net under det per­ma­nen­te vand­spejl) på knap 6.000 m3. Bassinet kan der­u­d­over stu­ve yder­li­ge­re 5.000 m3 regn­vand. Bassinet aflø­ber til Bolsvad Bæk, der løber ud i Vorgod Å. Når Timring er fuldt sepa­re­ret, for­ven­tes der at løbe ca. 65.000 m3 regn­vand gen­nem bas­si­net om året.

Det er det bas­sin, Timrings bor­ger­for­e­ning Aktiv Timring så mulig­he­der i.

Aktiv Timring på banen

Ved hjælp af diver­se sponso­rer og en stor por­tion fri­vil­lig arbejds­kraft fra byens bor­ge­re er Aktiv Timring godt i gang med at omdan­ne bas­si­net og områ­det omkring til et rekre­a­tivt områ­de til glæ­de for både byens bor­ge­re og Timring Læringscenter samt et attrak­tiv udflugts­mål for gåen­de langs sti­er­ne mel­lem Vildbjerg, Møltrup og Timring.

Området er nu beri­get med et mad­pak­ke­hus, en spang og boardwalk, bord­bæn­ke­sæt, bæn­ke omkring søen og ikke mindst en ”kriblekrable-kasse”, der inde­hol­der udstyr til at fan­ge insek­ter og andre dyr i og omkring bassinet.

Madpakkehus, spang, boardwalk, bæn­ke og krible-krablekasse er finan­si­e­ret via fonds­mid­ler fra Nordea Fonden, Friluftsrådet, Hammerum Herreds Brandkasse For Løsøre, samt Landsby Kontaktudvalget og Borger Samarbejdspuljen ved Herning Kommune. Aktiv Timring bidra­ger med et min­dre beløb.

Vores sym­bol­ske bidrag til områ­det – udover at are­a­let er til rådig­hed for pro­jek­tet – er diver­se beplant­nin­ger, der blev plan­tet af ele­ver fra Timring Læringscenter og fri­vil­li­ge. Til for­å­ret udsår vi som for­søg des­u­den en eng/blomsterblanding, der ger­ne skul­le fors­køn­ne områ­det yder­li­ge­re og ikke mindst bidra­ge til biodiversiteten.

Sammen kan vi mere

Projektet her er et rig­tig godt eksem­pel på, hvad vi kan, når vi arbej­der sam­men, og ikke mindst hvil­ken vær­di et godt og aktivt lokal­sam­fund giver. Samtidig taler pro­jek­tet også ind i byrå­dets ønske om, at drif­ten af de bynæ­re reg­vands­bas­si­ner skal have et løft.

Er der et regn­vands­bas­sin under­vejs i din by, og vil du ger­ne være med til at gøre det til et attrak­tivt og grønt områ­de? Så find din by og pro­jek­tet på vores web­s­i­te og tag kon­takt til den pågæl­den­de pro­jekt­le­der. Måske I sam­men kan lave et lig­nen­de pro­jekt. Du fin­der din by på vores web­s­i­te her Her arbej­der vi i din by – Find din by – Herning Vand