Nyhedsarkiv >Årsafregning 2018

Nyhed

Årsafregning 2018

herning vand prikker

15. februar 2019

Vi har fri­gi­vet din års­af­reg­ning på MIN SIDE. Årsafregningen er en opgø­rel­se over dit sam­le­de for­brug for vand og klo­ak i 2018. 

Vi har desvær­re erfa­ret, at enkel­te bilag er stemp­let med for­kert for­falds­da­to. Bemærk at for­falds­da­to­en er 1.4.2019 – hvis dit kun­de­num­mer er mel­lem 144951 til 150128.

Er du for­sy­net med vand fra et pri­vat vand­værk, mod­ta­ger du din års­af­reg­ning  i takt med, at måler­da­ta fra de enkel­te vand­vær­ker leve­res til os.

Har du til­meldt Herning Vand i din e‑Boks, kan du tjek­ke, om din års­af­reg­ning er leve­ret der­til. Har du end­nu ikke til­meldt Herning Vand i e‑boks, kan du hur­tigt og nemt gøre det her. 

Du bru­ger dit kun­de­num­mer og din til­del­te kode som login på MIN SIDE. Efter før­ste besøg kan du bru­ge dit NemID til login.

Har du spørgs­mål, fore­slår vi, at du kig­ger på: Forstå din års­af­reg­ning her.

Brug vores pris­be­reg­ner til at bereg­ne din pris her.

Får du vand leve­ret fra os, har du en fjer­n­af­læst måler, så måle­ren aflæ­ser auto­ma­tisk dine tal ved årskif­tet. Du kan føl­ge dit for­brug på time­ba­sis inde på MIN SIDE Vi anbe­fa­ler også, at du til­mel­der dig alarm­ser­vi­ce inde på MIN SIDE. Du kan læse mere om vores alarm­ser­vi­ce her.

Bemærk:

  • Har du tøm­nings­ord­ning, så læs mere her. 
  • Er du udle­jer, så ændrer vi vil­kår for din afreg­ning. Læs mere her.