Nyhedsarkiv >Vores vandværker er godt beskyttet

Nyhed

Vores vandværker er godt beskyttet

herning vand prikker

20. maj 2019

Vi sik­rer sundt vand, det bety­der, at vi sør­ger for, at det vand du drik­ker er rent og sundt.

Der bli­ver skre­vet meget om vores fæl­les grund­vand og de ting, der kan true det.

Vores vig­tig­ste pri­o­ri­tet er at sik­re sundt vand til vores kun­der. Derfor er vores tre vand­vær­ker byg­get, så luftbår­ne par­tik­ler ikke kan kom­me i drik­ke­van­det via vandværket.

Flyvende mikro­par­tik­ler, som eksem­pel­vis kunst­stof­gra­nu­lat fra kunst­græs­ba­ner, er der­for ikke en trus­sel for dit drik­ke­vand via vores vandværker.

Kunststofgranulat kan spre­des i natu­ren og vand­mil­jø­et. Hvad det bety­der, ved vi ikke så meget om, men vi føl­ger med i, hvad både natio­na­le og loka­le myn­dig­he­der gør på området.

Det er vig­tigt for os at pas­se på grund­van­det, så både vi og kom­men­de gene­ra­tio­ner kan drik­ke rent vand fra vandhanen.

Hvis du har brug for at vide mere om både drik­ke­vand, vand­vær­ker, spil­de­vand, bor­in­ger og alle de andre ting vi arbej­der med, er du altid meget vel­kom­men til at skri­ve eller rin­ge til os.