Nyhedsarkiv >Vidensdeling på tværs af Atlanten

Nyhed

Vidensdeling på tværs af Atlanten

herning vand prikker

17. juni 2019

Huset sum­me­de i sid­ste uge af spørgs­mål og videns­de­ling, da vi hav­de besøg af repræ­sen­tan­ter fra vand­vær­ker i Californien, der var på inspira­tions­tur i Danmark.

Den ame­ri­kan­ske udfordring

Den ame­ri­kan­ske infra­struk­tur for vand kræ­ver en omfat­ten­de moder­ni­se­ring. Samtidig ska­ber et sta­digt sti­gen­de vand­for­brug og øge­de spil­de­vands­ud­for­drin­ger en stor efter­spørgsel efter effek­ti­ve og ikke mindst res­sour­ce­be­spa­ren­de løs­nin­ger til deres vand­vær­ker og ren­se­an­læg. I Danmark der­i­mod lig­ger vi i top­pen, hvad angår tek­no­lo­gi, know-how og løs­nin­ger, der sør­ger for en opti­mal vand­for­sy­ning – og det som oftest på en ener­gi­ven­lig måde. De er dis­se løs­nin­ger, vores ame­ri­kan­ske kol­le­ga­er var i Danmark for at bli­ve klo­ge­re på.

Rundvisning og inspi­re­ren­de indlæg

Besøget hos os, der var arran­ge­ret af den dan­ske ambas­sa­de i USA’s Water Technology Alliance, hav­de fokus på hvor­dan ren­se­an­læg kan bli­ve ener­gi­neut­ra­le. Udover en rund­t­ur på vores anlæg for­tal­te direk­tør Niels Møller Jensen og afde­lings­le­der Jan Ravn om vores arbej­de med ener­gi­ven­li­ge løs­nin­ger, der blandt andet ger­ne skal mun­de ud i, at vi bli­ver ener­gi­neut­ra­le på el. Med på besø­get var også gode sam­ar­bejds­part­ne­re fra Nissen Energy, Danfoss, Linak og Stjernholm, der alle bidrog til en dag med stor spør­ge­lyst og deling af viden og erfaringer.