Spuling af kloaken

Højtryksspuling af hovedkloakledningen

Viden og Materialer > Om klo­ak > Spuling af kloaken

Højtryksspuling af hovedkloakledningen

 

I for­bin­del­se med den løben­de ved­li­ge­hol­del­se af klo­ak­sy­ste­met, fore­ta­ger vi ind i mel­lem spuling af klo­ak­ker­ne. Når vi spu­ler i dit kvar­ter, vil du bli­ve advi­se­ret i god tid via sms og et spu­le­kort i din postkasse.

Spulingen bli­ver udført af vores sam­ar­bejds­part­ne­re. Har du spørgs­mål til sel­ve spulin­gen, bedes du kon­tak­te sam­ar­bejds­part­ne­ren direk­te. Kontaktoplysninger vil frem­gå af spu­le­kort og sms.

Normalvis for­lø­ber det uden de sto­re pro­ble­mer, men i enkel­te til­fæl­de kan der fore­kom­me lugt­ge­ner samt opstig­ning af vand i afløbsinstallationerne.

 

 

 

Gode råd til at undgå vand på gulvet

Vi råder dig til at dæk­ke gulv­af­løb og toilet. Bliver de ikke dæk­ket til, kan van­det i vand­lå­sen – alt­så røret under aflø­bet, risi­ke­re at bli­ve pres­set op på grund af tryk­ket fra højtryksspuleren.

Bliver en vand­lås tømt for vand, bør du hur­tigst muligt fyl­de den igen ved at hæl­de vand i risten. Ellers kan du risi­ke­re, at det begyn­der at lug­te grimt af klo­ak i dit hjem.

Dæk dit toilet med en klud og slå toilet­bræt­tet ned over. Stil en tung gen­stand på. For eksem­pel et par bøger.

Særbidrag for virksomheder

Dæk gulvafløb

Dæk alle dine gulv­af­løb til med en klud og læg en tung gen­stand på. For eksem­pel et bundt gam­le aviser.

Begræns trykket

Har du en ren­se­brønd for­an dit hus, kan du begræn­se tryk­ket i dit eget klo­ak­sy­stem ved at åbne brøn­den og træk­ke låget lidt til side.