Blå fisk

Bor du i et områ­de, der er sepa­rat­klo­a­ke­ret, bety­der det, at vand fra veje, tage og fli­ser ledes uren­set til nær­me­ste vand­løb eller sø og ender til sidst i havet.

Vil du svømme i det, du hælder i risten?

Bor du i et områ­de, der er sepa­rat­klo­a­ke­ret, bety­der det, at vand fra veje, tage og fli­ser ledes uren­set til nær­me­ste vand­løb eller sø og ender til sidst i havet.

Derfor er det vig­tigt, at der ikke kom­mer andet end regn­vand i de riste, som fin­des på veje og plad­ser i dit lokalområde.

Der er nog­le ste­der i kom­mu­nen malet en blå fisk ved riste­ne. 1. for­søgs­om­rå­de var Haderup.

Fisken skal min­de dig om, at alt, hvad du hæl­der i risten, ender i vores fæl­les vand­mil­jø. Her på siden fin­der du ræk­ke gode råd, du nemt kan føl­ge for at sik­re sundt vand.

blåfisk herning vand

Hvis du skal rense tag, fliser eller havemøbler

Bør du gøre det, uden brug af far­li­ge kemikalier.
• Fjern alger­ne ved brug af rent vand og kost eller børste
• Hvis du væl­ger at bru­ge et kemisk mid­del, så tjek på eti­ket­ten, om det er god­kendt af Miljøstyrelsen – og følg brugs­an­vis­nin­gen. Pas på du ikke foru­re­ner vand­mil­jø­et eller jorden.

Hvis du vil vaske bil…

Så bør du gøre det ved en vaske­hal – også når du vasker den med hånd­kraft. Her ledes vaske­van­det til ren­se­an­læg­get og olie og tung­me­tal­ler opsamles.
Når du vasker bilen selv:
• Bør du und­gå at vaske­van­det hav­ner i regn­vands­ri­sten – der­for er det bare nem­me­re at køre i vaskehallen.
• Er det en god ide at bru­ge mil­jø­mær­ket autos­ham­poo eller kun vand
• Undgå brug af højtryksrenser
• Hæld over­sky­den­de vand i hånd­va­sken eller i toilettet

Rensning af pensler

• Brug hånd­va­sken til afrens­ning af vand­ba­se­ret maling.
• Undgå at ren­se­vand fra pens­ler kom­mer i regnvandsristen
• Opsaml og afle­ver afren­set olie­ba­se­ret maling samt pen­sel­rens, ter­pen­tin mv. til genbrugspladsen.
• Husk at rester af maling også skal afle­ve­res på genbrugspladsen

Husk – regvandsristen er kun til regnvand

Vandkvalitet og Analyser

Øvrig kemi

Rester af sprøjte­mid­ler, myre­gift, olie, gød­ning og lig­nen­de skal i egne­de behol­de­re, mær­kes tyde­ligt og afle­ve­res på genbrugspladsen