Nyhedsarkiv >Viden er noget, vi deler

Nyhed

Viden er noget, vi deler

herning vand prikker

12. april 2024

Vi siger det tit – videns­de­ling er ekstremt vig­tigt for, at vi kan udvik­le os og bli­ve dyg­ti­ge­re. Af den grund åbner vi også altid gla­de­lig døre­ne, når The Trade Council of Denmark in North America – Energy and Environment som en del af deres Water Technology Alliance (WTA) sen­der ame­ri­kan­ske kol­le­ga­er på Fact Finding Trip til dan­ske for­sy­nin­ger og virk­som­he­der. Billedet her er fra sidst, vi hav­de besøg fra blandt andet Michigan, Silicon Valley og Cincinnati.

At vi her i Herning har noget viden, der er værd at dele, har vi net­op fået et stærkt bevis på. Vi har nem­lig – som en af 4 forsyninger- vun­det et udbud fra WTA om at ind­gå i et sam­ar­bej­de med det for­mål at ”få åbnet, skabt og udbyg­get eksi­ste­ren­de rela­tio­ner med udvalg­te ame­ri­kan­ske for­sy­nin­ger gen­nem fag­li­ge dia­lo­ger og erfa­rings­ud­veks­ling inden for spe­ci­elt reduk­tion af vand­tab, auto­ma­tion, proces- og ener­giop­ti­me­ring her­un­der med fokus på digi­ta­li­se­rings­pro­ces­ser fra et dansk for­sy­nings perspektiv”.

Vi sin­di­ge vestjy­der smi­der nor­malt ikke om os med sto­re ord, men det er vi fak­tisk pænt stol­te af.

Tak til The Trade Council of Denmark in North America – Energy and Environment og WTA for til­li­den – vi ser frem til et godt og kon­struk­tivt samarbejde.