Nyhedsarkiv >Vi har vundet en sølvmedalje

Nyhed

Vi har vundet en sølvmedalje

herning vand prikker

14. september 2022

I dag har vi rig­tig svært ved at få arme­ne ned på Ålykkevej.

Glæden og ikke mindst stolt­he­den skyl­des, at vi i går aftes sam­men med APX10 modt­og en sølv­me­dal­je til IWA’s Project Innovation Award i kate­go­ri­en Smart Systems and the Digital Water Economy for vores arbej­de med softwa­ren data|APX®.

Som det ene­ste dan­ske pro­jekt er vi ble­vet udvalgt mel­lem mere end 200 pro­jek­ter fra 50 lan­de. Vi hav­de ikke i vores vil­de­ste fan­ta­si fore­stil­let os, at et værk­tøj udvik­let på bag­grund af helt kon­kre­te behov her hos os, er ble­vet hædret med en flot pris og frem­over for­hå­bent­lig kan give både mil­jø­mæs­si­ge og øko­no­mi­ske gevin­ster hos vores kol­le­ga­er i man­ge andre lande.

En kæm­pe tak skal lyde til de dyg­ti­ge folk hos APX10. Sammen med jer har vi bevist, at et sam­ar­bej­de med åben­hed og til­lid kan ska­be fan­ta­sti­ske resul­ta­ter, som er ska­ler­ba­re i en glo­bal sammenhæng. 

Herunder kan du se en mas­se dej­li­ge bil­le­der fra en fan­ta­stisk aften.