Nyhedsarkiv >Vi ændrer vilkår for afregning for udlejningsejendomme per 30. juni 2020

Nyhed

Vi ændrer vilkår for afregning for udlejningsejendomme per 30. juni 2020

herning vand prikker

1. juni 2020

Vi ændrer vil­kår for afreg­ning per 30. juni 2020

Hidtil har vi for­ment­lig sendt opgø­rel­se og afreg­ning for vand og spil­de­vand direk­te til din lejer. Fremadrettet vil du som udlejer/ejendomsadministrator selv mod­ta­ge opgø­rel­sen og afreg­nin­gen for din udlej­nings­e­jen­dom, hvor­ef­ter du skal afreg­ne din lejer.

Det bety­der, at du fra den 30.06.2020 ikke læn­ge­re kan regi­stre­re dine leje­re som kun­der hos Herning Vand. Det skal være dig som ejer/udlejer, der er regi­stre­ret som mod­ta­ger af afreg­nin­gen. Modtager din udlej­nings­e­jen­dom vand fra Herning Vand, vil den­ne ændring fore­gå løben­de eller ved før­ste kom­men­de fraf­lyt­ning af lejer.

Derfor ændrer vi vilkår

Som ejer af en ejen­dom er det i sid­ste ende dig, der hæf­ter for reg­nin­gen, hvis ikke din lejer beta­ler. Det giver der­for bedst mening at sen­de afreg­nin­gen direk­te til dig, så du får bed­re over­blik over for­bru­get på ejen­dom­men, og du der­med kan und­gå at hæf­te for ube­tal­te regninger.

Brug flyt­tepor­ta­len til flytteopgørelse

Modtager din ejen­dom vand fra Herning Vand, kan du få hjælp til at lave en flyt­te­o­p­gø­rel­se på flyt­tepor­tal MIN SIDE. I ste­det for at flyt­te din lejer ud, flyt­ter du blot dig selv ud og der­ef­ter ind igen. Herefter laver vi en flyt­te­o­p­gø­rel­se, der bli­ver sendt til dig på den mailadres­se, du har regi­stre­ret. Det koster nor­malt flyt­te­ge­byr. Husk du ikke må lade en lejer beta­le et bilag udstedt i dit navn.

Har din eta­ge­e­jen­dom god­kendt luk­ke­mu­lig­hed, eller lejer du en motor­ven­til og mod­ta­ger vand fra Herning Vand?

I så fald kan vi sta­dig afreg­ne direk­te til din lejer. Er du inter­es­se­ret i at høre mere om den­ne mulig­hed, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores måler­af­de­ling. Vi gør dog opmærk­som på, at ikke alle eta­ge­e­jen­dom­mes instal­la­tio­ner kan anven­des sam­men med en motor­ven­til. For pri­ser se vores takstblad her.

Private vand­vær­ker

Modtager din udlej­ning vand fra et pri­vat vand­værk, frem­sen­der du flyt­te­o­p­lys­nin­ger der­til som nor­malt. Når vi mod­ta­ger data fra vand­vær­ket, ind­sæt­ter vi dig som ejer/udlejer og her­med som beta­ler af spildevand.

Flytteportal

Skal du mel­de flyt­ning for din lejer og mod­ta­ger ejen­dom­men vand fra Herning Vand, skal du benyt­te vores flytteportal.