Nyhedsarkiv >Velkommen tilbage på Ålykkevej

Nyhed

Velkommen tilbage på Ålykkevej

herning vand prikker

6. april 2021

Restriktionerne slip­per lang­somt sit tag i sam­fun­det omkring os, og det bety­der, at vi også så småt åbner på Ålykkevej.

Fra og med i dag er kon­to­ret på Ålykkevej 5 nem­lig igen åben for per­son­li­ge hen­ven­del­ser. Husk mund­bind og at sprit­te af ved de opstil­le­de spritdispensere.

Samtidig er vores nor­ma­le hoved­num­mer også til­ba­ge i fuld vigør, og vi træf­fes der­for, som vi ple­jer, på tlf. 9999 2299. Husk vores tele­fon­ti­der som er man­dag til tors­dag mel­lem kl. 9 og 15, og fre­dag mel­lem kl 9 og 12.

Medmindre din hen­ven­del­se er af pres­se­ren­de karak­ter, opfor­drer vi dig til at sen­de os en mail på info@herningvand med infor­ma­tion om, hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om samt dit navn og kon­tak­top­lys­nin­ger. Vi vil så kon­tak­te dig hur­tigst muligt.

En stor del af vores med­ar­bej­de­re arbej­der dog sta­dig hjem­me­fra, og du kan der­for ikke være sik­ker på at træf­fe en spe­ci­fik med­ar­bej­der på Ålykkevej, med­min­dre du har en for­ud­gå­en­de afta­le. Du kan dog altid træf­fe alle med­ar­bej­de­re på mail og tele­fon. Du fin­der kon­tak­top­lys­nin­ger på samt­li­ge med­ar­bej­de­re her

Vi glæ­der os til at se dig på Ålykkevej eller hjæl­pe dig via telefon/mail.