Nyhedsarkiv >Vandmængderne udfordrer kloaksystemerne, og derfor har vi brug for din hjælp

Nyhed

Vandmængderne udfordrer kloaksystemerne, og derfor har vi brug for din hjælp

herning vand prikker

12. februar 2024

Vand, vand og atter vand. Det er næp­pe gået nogens næse for­bi, at vi især gen­nem de sene­re år har ople­vet ekstremt meget ned­bør i form af både regn og sne. Derfor har du måske også ople­vet, at klo­ak­ken er svøm­met over eller, at klo­ak­dæks­ler er skyl­let af.

Vi kan desvær­re ikke over­vå­ge alle gader og veje i kom­mu­nen, så der­for vil vi meget ger­ne høre fra dig, hvis du ople­ver over­svøm­me­de klo­ak­ker eller dæks­ler, der er skyl­let af. Meld ger­ne dine ople­vel­ser via knap­pen herunder.

Hvorfor svøm­mer klo­ak­ker­ne over, og hvor­for skyl­ler klo­ak­dæks­ler­ne af?

Den megen ned­bør bety­der, at det grund­vand, der er tæt på over­fla­den (det ter­ræn­næ­re grund­vand), sti­ger. Derudover kom­mer en stør­re del af reg­nen som kort rela­tivt intens regn også kal­det sky­brud. Begge dele gør, at vores klo­ak­sy­stem ikke altid kan føl­ge med.

Samtidig er meget af klo­ak­net­tet i Herning Kommune fra 60’erne og 70’erne. En del af det er utæt, hvil­ket bety­der, at grund­vand – som jo stiger- i høje­re grad træn­ger ind i klo­ak­ken. Kloakkerne fra den­gang er hel­ler ikke desig­net til de mæng­der regn, vi ople­ver i dag. Når kapa­ci­te­ten i klo­ak­ken er brugt op, ople­ver vi over­svøm­me­de klo­ak­ker og klo­ak­dæks­ler, der skyl­ler af, på grund af øget tryk nedefra.

Vi kan desvær­re ikke renovere/separere/udskifte klo­ak­ker­ne i vej­en i det tem­po, situ­a­tio­nen kal­der på. Derfor er vi nødt til at pri­o­ri­te­re ind­sat­sen ud fra en sam­let vigtigheds- og risi­ko­be­tragt­ning og de mid­ler, vi har til rådighed.

Spørgsmål?

Giver oven­stå­en­de anled­ning til spørgs­mål, er du som altid vel­kom­men til at kon­tak­te os. Send os en mail på info@herningvand.dk eller giv os et kald på tlf. 9999 2299.