Nyhedsarkiv >Vand på unikt pilotanlæg til biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand

Nyhed

Vand på unikt pilotanlæg til biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand

herning vand prikker

19. juni 2019

I 7 år har vi i sam­ar­bej­de med gode part­ne­re arbej­det på en løs­ning til at fjer­ne medi­cin­re­ster i spil­de­vand på den mest mil­jø­mæs­si­ge og omkost­nings­ef­fek­ti­ve måde. Med åbnin­gen af et helt unikt pilo­tan­læg er vi nu et stort skridt nær­me­re en løsning. 

Det star­te­de med et nyt supersygehus

I 2012 fik vi en hen­ven­del­se fra DNV Gødstrup, der ger­ne vil­le have vores hjælp til at fin­de en frem­tids­sik­ret tek­no­lo­gi og løs­ning til at ren­se spil­de­van­det fra det nye syge­hus for medi­cin­re­ster. En løs­ning alle i 2022 vil­le omta­le som en god og bære­dyg­tigt løsning.

Den opga­ve før­te til ikke min­dre end to udvik­lings­pro­jek­ter støt­tet af MUDP (Miljøteknologisk udviklings- og demon­stra­tions­pro­gram). MERMISS, der doku­men­te­re­de, at det var muligt at fjer­ne medi­cin­re­ster fra både hospi­tals­spil­de­vand og almin­de­lig hus­hold­nings­spil­de­vand ved brug af en bio­film­ba­se­ret tek­no­lo­gi, og MEREFF der vide­re­ud­vik­ler ren­se­løs­nin­gen til pilotanlæg-niveau. Det er det pilo­tan­læg, vi nu har åbnet.

Hvad er en bio­film­ba­se­ret tek­no­lo­gi så?

Kort for­talt har vi fun­det en løs­ning, hvor natu­ren gør arbej­det. Det bety­der, at vi laver en bio­lo­gisk efter­po­le­ring – eller en fin­puds­ning om du vil – af det spil­de­vand, som vi alle­re­de ren­ser på Herning Centralrenseanlæg. 

Pilotanlægget består af tre behol­de­re med hver 5.000 l spil­de­vand. I hver tank bor der kolo­ni­er af bak­te­ri­er med for­skel­li­ge nav­ne. Bakterier bor på små plast­styk­ker – de såkald­te car­ri­ers. Hver behol­der har ca. 2,5 mio. Carriers. Ved at opdra­ge på dem, kan vi få bak­te­ri­er­ne til at spi­se de medi­cin­re­ster, der fin­des i spil­de­van­det, hvor­ved bak­te­ri­er­ne og medi­cin­re­ster­ne bli­ver sid­den­de på de små car­ri­ers, når spil­de­van­det luk­kes ud af tankene. 

Du og jeg får også glæ­de af løsningen 

Fordi rens­nin­gen fore­går cen­tralt her på ren­se­an­læg­get og ikke decen­tralt på DNV Gødstrup, kan vi alle få glæ­de af løs­nin­gen, som sam­let set er plan­lagt til at ren­se ca. 1,5 mio. m3 spil­de­vand årligt. Mængden sva­rer til ca. 10 gan­ge den mæng­de spil­de­vand som bli­ver sendt til Herning Renseanlæg fra DNV Gødstrup. Vi ren­ser alt­så ca. 10 gan­ge så meget vand, som syge­hu­set vil­le have gjort, hvis rens­nin­gen skul­le være sket ved kil­den på sygehuset. 

Løsningen er langt bil­li­ge­re for syge­hu­set, da den rens­ning vi alle­re­de fore­ta­ger på Herning Renseanlæg er meget kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Samlet set vil vi kun­ne ren­se langt fle­re mil­jøfrem­me­de stof­fer (eller medi­cin­re­ster) til en pris, som en noget min­dre end alter­na­ti­vet med en pla­ce­ring ved Hospitalet. 

Hvad skal der ske nu?

I den kom­men­de 10 måne­der skal tek­ni­ker­ne arbej­de med at kom­bi­ne­re ”fest­pe­ri­o­den” med ”sul­te­pe­ri­o­der” for på den måde at fin­de frem til, hvil­ke kom­bi­na­tio­ner og tids­pe­ri­o­der, der giver de bedst ren­se­re­sul­ta­ter for 15 udvalg­te stoffer. 

Det bety­der, at vi i mid­ten af 2020 vil have en design­grund­lag, så vi kan byg­ge et fuldska­la anlæg til efter­po­le­ring af ca. 1,5 mio. spil­de­vand pr. år. Med lidt held kan fuldska­la anlæg­get være byg­get inden udgan­gen af 2022.

Projektgruppen bag består udover Herning Vand af: