Nyhedsarkiv >Valgkampen kom til frokost

Nyhed

Valgkampen kom til frokost

herning vand prikker

13. oktober 2022

Selvom der ikke var valg­flæsk på menu­en, kom det kom­men­de fol­ke­tings­valg alli­ge­vel tæt på, da vi i dag hav­de for­nø­jel­sen af at have tre loka­le fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re på besøg. Kathrine Olldag ®, Anne Paulin (S) og Kenneth Mikkelsen (V) lag­de vej­en for­bi Ålykkevej og fik efter en kort ind­flyv­ning til Herning Vand og vores ver­den mulig­hed for at dis­ku­te­re deres poli­tik med med­ar­bej­der­ne over frokosten.

Asylpolitik, over­løb og unges trivsel

Den efter­føl­gen­de spør­ger­un­de kom vidt omkring fra de helt Herning Vand nære spørgs­mål om over­løb over stør­rel­sen på mili­tært isen­kram til asylan­sø­ge­re i Rwanda og unges mistriv­sel. Der blev lyt­tet, truk­ket på smilebån­det og måske sik­ret en stem­me eller to.

Der fin­des noget, der er klo­ge­re end nogen af os. Det er os alle sam­men i fællesskab

Efter en god og sag­lig debat, send­te vores direk­tør Niels de tre poli­ti­ke­re ud ad døren med et citat fra Bertel Haarders tale ved Folketingets åbnings­de­bat: ”Vær gode ved Danmark, og lev op til det nor­di­ske guld, som er den grund­læg­gen­de til­lid, vi har til hin­an­den. Den hjalp os gen­nem Coronaen og vil hjæl­pe os gen­nem kri­gen og inf­la­tio­nen. Tillid til, hvad vores sam­fund for­mår. Tillid til hin­an­den. Til myn­dig­he­der. Ja, sågar til­lid til poli­ti­ske modstandere.”

Vi tak­ker for besø­get og ønsker god valgkamp.