Nyhedsarkiv >Våd Vandets Dag fejring i Løvbakkerne

Nyhed

Våd Vandets Dag fejring i Løvbakkerne

herning vand prikker

22. marts 2023

Naturen hav­de for alvor taget den årli­ge Vandets Dag bog­sta­ve­ligt. For reg­nen sile­de ned, da vi her til for­mid­dag bød vel­kom­men til 50 ele­ver fra 4., 5. og 6. klas­se på Gullestrup sko­le, som vi hav­de ind­budt til et Vandets Dag løb i Løvbakkerne nord for Herning.

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en inter­na­tio­nal tema­dag, hvor der sæt­tes fokus på drik­ke­van­det, og på løbets fem poster blev ele­ver­ne klo­ge­re på vores uund­vær­li­ge vand. 

Første post hand­le­de om van­dets kredsløb, hvor ele­ver­ne selv skul­le lave kredslø­bet ud fra bil­le­der. På næste post fik ele­ver­ne lov at sma­ge på råvan­det, mens de lær­te mere om vores bor­in­ger. På tred­je post lave­de ele­ver­ne deres eget vand­værk ud af en fla­ske, sand, grus og vat, og post fire gjor­de dem mere bevid­ste om deres eget for­brug af vand, og hvor­dan de kan spa­re på det. Sidste post hav­de fokus på, hvor­dan vi pas­ser på vores vand blandt ved ikke at kom­me andet i toilet­tet end bim­m­e­lim, bum­me­lum og toilet­pa­pir. Efter et vådt og koldt løb fik ele­ver­ne en vel­fortjent præ­mie, og de kan nu kal­de sig for Vandets Ven. 

Herunder fin­der du bil­le­der og video fra dagen.