Nyhedsarkiv >Strukturen for fremtidens vandforsyning i Herning er nu på plads

Nyhed

Strukturen for fremtidens vandforsyning i Herning er nu på plads

herning vand prikker

20. juni 2022

På besty­rel­ses­mø­det fre­dag den 17. juni, 2022 vedt­og de nye besty­rel­ser i Herning Vand indstil­lin­gen om valg af sce­na­rie ift. nyt vand­værk i Løvbakkerne. Det nye vand­værk byg­ges med to linjer og en årlig kapa­ci­tet på 3 mio. m3. Det står klar til drift sene­st 1. janu­ar 2027.

Et hold­bart anlæg med nød­ven­dig kapa­ci­tet – også om 50 år
Forud for beslut­nin­gen er gået et par års grun­digt for­ar­bej­de. Tre for­skel­li­ge sce­na­ri­er er gen­nem­reg­net ved totalø­ko­no­mi­ske bereg­nin­ger, hvor omkost­nin­ger­ne til både anlæg og drift gen­nem 50 år er bereg­net i for­skel­li­ge rentescenarier.

Det valg­te sce­na­rie bety­der, at det nye vand­værk frem til 2042 sup­ple­res med fort­sat drift af et af de bestå­en­de vand­vær­ker (Vestre eller Østre). Detailvurderingerne af vand­vær­ker­ne til­stand og grund­vands­res­sour­cen ved hen­holds­vis Østre og Vestre Vandværk vil afgø­re hvil­ket af de to vand­vær­ker, der skal hol­des i drift frem til 2042. Herefter byg­ges en 3. linje på det nye vand­værk, så den sam­le­de kapa­ci­tet bli­ver 4,5 mio. m3 pr. år.

Med løs­nin­gen sik­rer vi hold­ba­re anlæg, der leve­rer sik­ker drift til bedst muli­ge priser.

Ny kil­de­plads og sik­ring af grund­vands­dan­nen­de oplan­de
I 2020 tog Herning Vand en ny kil­de­plads med seks bor­in­ger i brug i Løvbakkerne. Denne kil­de­plads skal som et led i pla­ner­ne for det nye vand­værk sup­ple­res med en til­sva­ren­de kildeplads.

I løbet af det kom­men­de år vil Herning Vand i sam­ar­bej­de med Herning Kommune udar­bej­de en plan for lang­sig­tet grund­vands­be­skyt­tel­se, så der ikke bli­ver behov for udvi­det vand­be­hand­ling. Planen vil pege på nød­ven­di­ge ind­sat­ser for de næste 10 – 15 år, som f.eks. part­ner­skab om skovrejsning.

Yderlige infor­ma­tion
Spørgsmål til eller uddyb­ning af pres­se­med­del­el­sen kan stil­les til besty­rel­ses­for­mand Bruno Hansen eller admi­ni­stre­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen.
• Bruno Hansen, mobil 2637 6452 eller byrbh@herning.dk
• Niels Møller Jensen, mobil 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk

Faktaboks

Nordre Vandværk opført 1966 – ned­læg­ges i 2028 efter 62 års drift.

Østre Vandværk opført 1976 – ned­læg­ges for­ment­lig i 2028 efter 52 års drift.

Vestre Vandværk opført 1995 – ned­læg­ges for­ment­ligt i 2043 efter 48 års drift.