Nyhedsarkiv >Rettidig omhu betyder prisstigning på afledning af spildevand per 1. juli, 2022

Nyhed

Rettidig omhu betyder prisstigning på afledning af spildevand per 1. juli, 2022

herning vand prikker

23. juni 2022

De sti­gen­de pri­ser på især el påvir­ker Herning Vands omkost­nin­ger mar­kant. Samtidig har vi de sene­ste fire år inve­ste­ret sam­let set 145,5 mio. kr. i byg­ge­mod­nin­ger på klo­ak­om­rå­det, mens beta­lings­lo­ven ale­ne har gjort det muligt at opkræ­ve til­slut­nings­bi­drag for 65 mio. kr. i sam­me periode.

Disse to fak­to­rer samt vores vision om ikke at efter­la­de en reg­ning til efter­ti­den gør, at vi må hæve pri­sen på afled­ning af spil­de­vand med 2 kr. eks­kl. moms pr. 1 juli, 2022.

Prisen på drik­ke­vand for­bli­ver uændret.

Nye pri­ser på afled­ning af spildevand

Prisen på afled­ning af spil­de­vand vil der­for pr. 1. juli, 2022 være 35 kr. pr. m3 eks­kl. moms (nuvæ­ren­de pris er 33 kr. pr. m3).

For en gen­nem­snit­lig hus­stand med et årligt for­brug på 100 m³ bety­der det en årlig pris­stig­ning på 250kr. inkl. moms. Herunder ses eksemp­ler på pris­stig­nin­gen ved for­skel­li­ge stør­rel­ser af forbrug:

Nuværende pris inkl. momsPris inkl. moms pr. 1. juli, 2022
Pris ved for­brug på 50 m³ årligt (enlig)2.870,93kr.2.995,93kr.
Pris ved for­brug på 83,4 m³ årligt (par)3.398,94kr. 3.565,74kr.
Pris ved for­brug på 170 m³ (fami­lie på fire personer)7.820,93kr.8.245,93kr.

For erhvervskun­der, der afreg­nes efter trap­pe­mo­del­len, er de nye pri­ser som følger:

Nuværende pris eks­kl. momsPris eks­kl. moms pr. 1. juli, 2022
Takst 133,00kr.35,00kr.
Takst 226,40kr.28,00kr.
Takst 3 13,20kr.14,00kr.

Prisstigningen på afled­ning af spil­de­vand vil kun­ne ses på 2. acon­to reg­ning, der udsen­des slut august.

Spørgsmål

Har du spørgs­mål til pris­stig­nin­gen, sid­der vores kun­de­ser­vi­ce klar til at besva­re dit kald på tlf. 9999 2299 eller mail info@herningvand.dk