Nyhedsarkiv >Regnvandsbassiner er ikke badebassiner

Nyhed

Regnvandsbassiner er ikke badebassiner

herning vand prikker

10. juli 2019

Flotte og ind­by­den­de ser de ud – regn­vands­bas­si­ner­ne. Og det er natur­lig­vis mere end fri­sten­de at dyp­pe tæer­ne i dem, når kalen­de­ren skri­ver som­mer og sol. Men det kan være en dår­lig ide.

Vandet i bas­si­ner­ne er ikke nød­ven­dig­vis rent

Regnvandsbassinerne opsam­ler og ren­ser regn­vand fra tage, veje og plad­ser, inden van­det udle­des til  åer og vand­løb. Vandet kan der­for være påvir­ket af olie og andre mil­jøfrem­men­de stof­fer, der ikke er gode for mennesker.

Og så er der algerne

Især i sen­som­me­ren og efter­å­ret kan der fore­kom­me blå­grøn­ne alger i alle søer og der­med også i regn­vands­bas­si­ner­ne. Blågrønne alger opstår, når meget sol­lys kom­bi­ne­res med for­holds­vis høj vand­tem­pe­ra­tur. Algerne viser sig som grønt og grum­set vand med skum på over­fla­den og kan give en kraf­tig for­gift­ning med hoved­pi­ne, hudir­ri­ta­tion, feber, kval­me og diarré.

Hvad med hundene?

Lige så vel som vi men­ne­sker kan få lyst til at bli­ve kølet ned på en varm som­mer­dag, elsker de fle­ste hunde også en tur i det sva­len­de vand. Så læn­ge van­det i bas­si­ner­ne ser rent ud, kan du godt lade din hund bade i og drik­ke af van­det. Er van­det der­i­mod grum­set, uklart eller lug­ter, anbe­fa­ler vi at hol­de din hund ude af vandet.

Hvor er det så, jeg ikke skal bade?

Når nu vi siger, at det kan være en dår­lig ide at bade i regn­vands­bas­si­ner­ne, er det meget rart at vide, hvor de er pla­ce­ret. Det kan du se på det­te kort (åbner i nyt vin­due), hvor regn­vands­bas­si­ner­ne er de mør­ke­blå områder.

Vil du vide mere?

Har du spørgs­mål til regn­vands­bas­si­ner­ne, er du altid vel­kom­men til at tage kon­takt til os. Du fan­ger os på tlf. 9999 2299 eller mail info@herningvand.dk