Viden om vand

Vandet i naturen er aldrig i ro; det bevæger sig i et uendeligt kredsløb.

Tegningen viser en model af vandets kredsløb i naturen.

Tallene angiver hvor lang tid vand befinder sig i de enkelte stadier.

Næsten alt drikkevand, der indvindes i Danmark, stammer fra grundvandet, ligesom de fleste søer, fjorde, vandløb og åer består af grundvand. Det er derfor afgørende for miljøet, at vi passer godt på vores grundvand og beskytter det mod udefrakommende påvirkninger.

Grundvandet dannes af nedbør, der siver ned under jordoverfladen. Inden grundvandet anvendes til drikkevand pumpes det op via vandværket, hvor det iltes og filtreres for sundhedsskadelige stoffer, så forbrugerne sikres rent og friskt drikkevand.

Læs mere om grundvand på geus.dk

Spildevand er en fælles betegnelse for alt det vand, der udledes fra husstande, virksomheder, industriområder og nedbør. Spildevand er derfor sammensat af mange forskellige stoffer og mikroorganismer, der kan forurene omgivelserne.

Spildevandet renses på rensningsanlæg, hvor det gennemgår en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, hvorefter det kan udledes i naturen uden at forårsage skade på miljøet.

Vejrudsving og klimaforandringer har stor indvirkning på vores omgivelser. Kraftige regnskyl kan betyde, at spildevandet hober sig op og derved skaber risiko for oversvømmelser. Ophobning af spildevand kan forårsage forurening af grundvandet og forringe vandmiljøets tilstand.

Klima- og miljøforandringer skyldes især menneskers udledning af drivhusgasser. I Danmark vil disse ændringer medføre kraftig nedbør, især i efterårs- og vinterperioden, mens der i sommerperioden er øget risiko for tørke.

Herning Vand A/S ønsker at medvirke til udvikling og implementering af gode, sunde og fælles løsninger på de udfordringer som følger af klimaforandringerne

Læs mere om Herning Vands strategi vedr. klimaudfordringerne her

Du kan læse mere om klimaændringer på DMI’s hjemmeside 

og på Klimatilpasning.dk

Læs mere om skybrud her.

Der er ingen pointe i at lede regnvand til renseanlægget i de fælleskloakerede områder. Det er nemlig alt for dyrt at rense regnvand. Der er heller ingen pointe i at lede regnvand i regnvandskloakken i de separatkloakerede områder, hvis det kan nedsives.

 

Nedsivning er det, der sker naturligt. Derfor giver det mening at gøre der, hvor forholdene betinger det. Nedsivning af regnvand kræver tilladelse fra Herning Kommune

 

Der er inspiration at hente på www.klimatilpasning.dk  – søg på ”Lokal afledning af regnvand”