Vi forlænger vores medlemskab af Danva

Pressemeddelse

Vi forlænger vores medlemskab af Danva

herning vand prikker

9. december 2022

Siden vi i april i år meld­te ud, at vi har opsagt vores med­lem­skab af Danva, har der været løben­de kon­takt mel­lem Danva og os. Det resul­te­re­de i et møde mel­lem Danvas for­per­son Lasse Frimand Jensen, Danvas direk­tør Carl-Emil Larsen, Herning Vands besty­rel­ses­for­mand Bruno Hansen, afde­lings­le­der Benny Nielsen og admi­ni­stre­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen i slut­nin­gen af november.

Et godt og kon­struk­tivt møde

Efter mødet sid­der vi med en god ople­vel­se, som bety­der, at vi tror på og har til­lid til tre vig­ti­ge hovedpointer:

• At Danva bli­ver kon­struk­tiv, pro­ak­tiv og ændrer reto­rik­ken fremadrettet

• At Danva bli­ver en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, som vi igen kan være stol­te af

• At vi går styr­ket ind i frem­ti­den, som en aktiv med­lem­s­virk­som­hed hos Danva

Vi fik etab­le­ret en god rela­tion med for­per­son Lasse Frimand Jensen fra Aalborg Forsyning, og både han og Carl-Emil tog kon­struk­tivt og lyt­ten­de mod vores syns­punk­ter. Vi fik gjort klart, at sam­ar­bej­det med mini­ste­ri­er er et ”vil­kår”, som vi der­for i sam­spil og sam­ar­bej­de via posi­tiv dia­log skal søge at optimere.

Indstilling til Bestyrelsen

Efter mødet har Danva frem­sendt for­slag om tre kon­kre­te dato­sat­te møder hos Herning Vand i 2023. Her til­by­der for­mand Lasse Frimand Jensen og næst­for­mand Carsten Nystrup et dia­log­forum, hvor vi sam­men løben­de kan føl­ge op på udvik­lin­gen i sam­ar­bej­det med DANVA. Det er et fint og værds­at initiativ.

Derfor har vi den 2. decem­ber 2022 indstil­let til besty­rel­sen, at Herning Vand aktivt mel­der sig ind i Danva til og med 31. decem­ber 2023. Bestyrelsen har pr. 7. decem­ber 2022 enstem­migt ved­ta­get indstillingen.

Tilsvarende er det vores fæl­les ambi­tion, at vi gen­nem 2023 kan udvik­le sam­ar­bej­det på en måde, som gør det helt natur­ligt for Herning Vand at mel­de sig ind i Danva helt uden for­be­hold reg­net fra 1. janu­ar 2024.