Samarbejde mellem Herning Vand og Verdo Varme gavner forbrugerne

Pressemeddelse

Samarbejde mellem Herning Vand og Verdo Varme gavner forbrugerne

herning vand prikker

4. marts 2022

Verdo Varme og Herning Vand har ind­gå­et afta­le om, at Verdo lejer sig ind på Herning Vands net­værk til at trans­por­te­re data fra fjer­n­af­læ­ste var­me­må­le­re. Aftalen med­vir­ker til, at beg­ge for­sy­nings­sel­ska­ber kan hol­de omkost­nin­ger nede. I frem­ti­den vil sel­ska­ber­ne øge sam­ar­bej­de mel­lem digi­ta­li­se­ring og bære­dyg­tig­hed i lokalområdet. 

Det ene for­sy­nings­sel­skab hjæl­per det andet, når Herning Vand åbner for sit net­værk, så Verdo Varme i frem­ti­den kan benyt­te net­vær­ket til at trans­por­te­re data fra sine fjer­n­af­læ­ste varmemålere.

Vi glæ­der os over godt sam­spil med Verdo Varme til glæ­de og gavn for vores fæl­les kun­der,” siger Niels Møller Jensen, direk­tør for Herning Vand.

Herning Vand er en fore­gangs­virk­som­hed til at styr­ke digi­ta­li­se­rin­gen og den bære­dyg­ti­ge udvik­ling i loka­l­om­rå­det. Som nye i Herning er det natur­ligt for os at tage en dia­log med nog­le af de etab­le­re­de virk­som­he­der om, hvor vi kan hjæl­pe hin­an­den. Derfor er vi gla­de for, at vi har fun­det en fæl­les løs­ning. Det giver god vær­di for kun­der­ne og os, ” siger Brian Seeberg, direk­tør for Energi og Forsyning i Verdo.

Deler net­værk

I 2017 inve­ste­re­de og udrul­le­de Herning Vand i et net­værk til at hjem­ta­ge data, det vil sige at trans­por­te­re data fra for­brugs­må­le­re hos boli­ger og virk­som­he­der til et data­cen­ter med hen­blik på at digi­ta­li­se­re for­lø­bet med at aflæ­se og afreg­ne for­bru­get. Investeringen blev fore­ta­get i for­bin­del­se med, at Herning Vand stod over for en opgra­de­ring af fjer­n­af­læ­ste forbrugsmålere.

Verdo’s nuvæ­ren­de fjer­n­af­læs­nings­sy­stem skal opgra­de­res, og Verdo har der­for gen­nem­ført et udbud på et nyt fjer­n­af­læs­nings­sy­stem, hvor sam­me leve­ran­dør som har leve­ret til Herning Vand end­te med at vin­de kontrakten.

I ste­det for at inve­ste­re i sit eget net­værk hen­vend­te Verdo sig til Herning Vand om mulig­he­den for at benyt­te det eksi­ste­ren­de netværk.

Vi stod i en situ­a­tion, hvor vi hav­de brug for et net­værk af sam­me type som det, Herning Vand alle­re­de hav­de sat op. 80 % af vores var­me­for­sy­nings­om­rå­de er det sam­me som vand­for­bru­ger­nes, og der­for gik vi i dia­log om at leje os ind på net­vær­ket, og her har vi fun­det en løs­ning, som er til gavn for for­bru­ger­ne. Samlet set kom­mer det kun­der­ne til gode, at der kun er ét net­værk til at trans­por­te­re data,” for­kla­rer Brian Seeberg.

Godt sam­spil

Uden en leje­af­ta­le skul­le Verdo inve­ste­re i sit eget net­værk, og det vil­le for­dy­re pro­jek­tet om at opgra­de­re de fjer­n­af­læ­ste måle­re. Herning Vand vil­le ger­ne udle­je plads på sit net­værk, da ind­tæg­ten giver mulig­hed for at redu­ce­re omkost­nin­ger­ne for vand­kun­der­ne. Netværket består af 170 master og sen­de­re i det offent­li­ge rum, som sen­der data til et data­cen­ter. Da kun ca. 20% af Verdo’s var­me­kun­der ikke er dæk­ket af det fæl­les net­værk­s­om­rå­de, skal Verdo fore­ta­ge en min­dre inve­ste­ring for at dæk­ke den reste­ren­de del af for­sy­nings­om­rå­det. Aftalen er trå­dt i kraft, og net­vær­ket bli­ver benyt­tet fra marts, hvor Verdo går i gang med et pilot­pro­jekt for opgra­de­ring af fjer­n­af­læ­ste var­me­må­le­re i Fasterholt.

Samarbejde bli­ver styrket

Forsyningssektoren står i en situ­a­tion med for­an­dring inden for digi­ta­li­se­ring og krav til øget bære­dyg­tig­hed, og her vil de loka­le sel­ska­ber arbej­der sam­men om fæl­les løsninger.

Aftalen mar­ke­rer et skift i vores sam­ar­bej­de. Vi har man­ge fæl­les inter­es­ser, og i frem­ti­den vil vi enga­ge­re os end­nu mere i, at fæl­les grøn­ne og digi­ta­le løs­nin­ger gav­ner byens for­bru­ge­re og erhvervs­liv og på den måde bidra­ge til udvik­lin­gen i Herning,” siger Brian Seeberg.

Yderligere oplys­nin­ger

Yderligere oplys­nin­ger kan fås ved at kon­tak­te Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo eller Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Herning Vand

Brian Seeberg                                                   Niels Møller Jensen
Mobil: 2428 6401                                            Mobil:  3091 6641
Mail: bse@verdo.com                                     Mail: nmj@herningvand.dk

Fakta

Verdo Varme og Herning Vand dæk­ker 80 % af sam­me for­sy­nings­om­rå­de i Herning og omegn.
Herning Vand har i 2017 etab­le­ret et net­værk til at sen­de for­brugs­da­ta til et data­cen­ter.
Data regi­stre­res på data­cen­ter som ”ano­ny­me data”, hvor Verdo Varme får adgang til data helt adskilt fra Herning Vand. Data hånd­te­res i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de GDPR-regler.

Aftalen blev i dag under­skre­vet ved en lil­le sean­ce hos Herning Vand

Tilstede var pro­jekt­grup­pen bag afta­len samt direk­tø­rer­ne for de to selskaber.

Aftalen underskrives af Niels Møller Jensen, Adm. direktør hos Herning Vand og Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo
Aftalen under­skri­ves af Niels Møller Jensen, Adm. direk­tør hos Herning Vand og Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo
Aftalen underskrives af Niels Møller Jensen, Adm. direktør hos Herning Vand og Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo
Der gives håndslag på aftalen.
Projektgruppen består af (fra venstre mod højre):
Brian Uhre Lasse, Teamleder Kundeservice hos Herning Vand
Kurt Ry Nowack, Projektleder hos Herning Vand
Niels Møller Jensen, Adm. Direktør hos Herning Vand
Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo Varme
Klaus Skovgaard Lauritsen, Afdelingsleder hos Verdo Varme, Herning
Karsten Randrup, Fjernvarmechef hos Verdo Varme
Fraværende var Poul Schlosser, Administrationschef hos Herning Vand
Projektgruppen består af (fra ven­stre mod høj­re):
Brian Uhre Lasse, Teamleder Kundeservice hos Herning Vand
Kurt Ry Nowack, Projektleder hos Herning Vand
Niels Møller Jensen, Adm. Direktør hos Herning Vand
Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo Varme
Klaus Skovgaard Lauritsen, Afdelingsleder hos Verdo Varme, Herning
Karsten Randrup, Fjernvarmechef hos Verdo Varme
Fraværende var Poul Schlosser, Administrationschef hos Herning Vand