Øget investeringsniveau i Herning Vand

Pressemeddelse

Øget investeringsniveau i Herning Vand

herning vand prikker

7. marts 2021

Aktivitetsniveauet inden for byg­ge­ri og anlæg er højt i Herning Kommune. Det bety­der sti­gen­de inve­ste­rin­ger i nye regn- og spil­de­vands­led­nin­ger, som bl.a. skal betje­ne de man­ge nye boli­ger, som bli­ver opført i dis­se år. Tilsvarende sti­ger inve­ste­rings­be­ho­vet til sepa­re­rin­ger af gam­le fæl­les klo­ak­led­nin­ger, som bli­ver kli­ma­sik­ret og omdan­net til 2‑strengsmodellen, hvor den ene streng fører regn­vand og den anden husspildevand.

Herning Vand har i 2020 fær­dig­gjort en ny stra­te­gi for peri­o­den frem til 2025. I arbej­det med stra­te­gi­en har vi haft fokus på, at vores akti­ver er opbyg­get gen­nem mere end 100 år via ind­be­ta­lin­ger fra vores kun­der. Vi er gået til opga­ven med stor ydmyg­hed og respekt for de vær­di­er, som tid­li­ge­re gene­ra­tio­ner har opbygget.

Rettidig omhu og plan­læg­ning af inve­ste­rin­ger med leve­ti­der på mere end 75 år er afgø­ren­de for at sik­re både nuvæ­ren­de og kom­men­de gene­ra­tio­ner sundt vand til pri­ser, hvor hver gene­ra­tion beta­ler sin andel. Konkret bety­der det, at pri­sen for bort­led­ning af regn­vand og rens­ning af spil­de­vand sti­ger med 2 kr./m3 i 2022 og her­ef­ter 1 kr./m3 i hvert af åre­ne 20,23, 2024, 2025 og 2026. (eks­kl. moms)*.

Formand i Herning Vand Kent Falkenvig udta­ler: ”Herning Vand har sik­ret en for­nuf­tig balan­ce mel­lem pris og inve­ste­rings­ni­veau. Det giver på den lan­ge bane hold­ba­re anlæg og sik­ker drift til den bedst muli­ge pris”. Direktør Niels Møller Jensen udta­ler: ”Vi er gla­de og stol­te over at være kom­met godt i mål med en lang­sig­tet inve­ste­rings­ram­me. Det bety­der, at vi kan øge ind­sat­sen for både sepa­re­ring og for­ny­el­se af led­nings­net­tet. Afledt bety­der det også, at vi i de kom­men­de år kan redu­ce­re vores driftsom­kost­nin­ger ved at fjer­ne end­nu mere regn­vand fra ren­se­an­læg­ge­ne”.

* tek­sten er den. 22. marts, 2021 til­ret­tet, da der i den tid­li­ge­re ver­sion fejl­ag­tigt var oplyst, at pris­stig­nin­gen først træ­der i kraft i 2023.

Spørgsmål

Er der spørgs­mål til pres­se­med­del­el­sen, er du vel­kom­men til at kontakte:

Formand Kent Falkenvig tele­fon 4032 1123 eller kent@falkenvig.dk
Direktør Niels Møller Jensen tele­fon 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk